:  
  : 97
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:

Callcenter

Callcenter

Callcenter

Callcenter

Callcenter


Callcenter

Callcenter


Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
tfnicqat   new
22
hednykpcmjtu, <a href="http://pinupqueensnyc.com/Dr_Oz_Cambogia_Diet">Dr Oz Cambogia Diet</a>, gMntfhM, [url=http://pinupqueensnyc.com/Dr_Oz_Cambogia_Diet]Dr Oz Cambogia Diet[/url], clIbtQL, http://pinupqueensnyc.com/Dr_Oz_Cambogia_Diet Dr Oz Cambogia Diet, nPwsEnC, <a href="http://pellopagola.com/CanGarciniaCambogiaHurtYou/Can,You,Drink,Alcohol,While,Taking,Garcinia,Cambogia">Can You Drink Alcohol While Taking Garcinia Cambogia</a>, WwbMJzm, [url=http://pellopagola.com/CanGarciniaCambogiaHurtYou/Can,You,Drink,Alcohol,While,Taking,Garcinia,Cambogia]Can You Drink Alcohol While Taking Garcinia Cambogia[/url], mjprPFc, http://pellopagola.com/CanGarciniaCambogiaHurtYou/Can,You,Drink,Alcohol,Whil....
123456 http://pinupqueensnyc.com... ...
ASISTENT DIRECTOR   new
21
Compania MICROINVEST
anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

ASISTENT DIRECTOR

Cerinţe faţă de candidat:
-studii superioare;
-experienţa de muncă într-un post similar minim 1 an reprezintă un avantaj;
-abilităţi excelente de operare a instrumentelor Microsoft Office;
-vorbirea fluentă a limbilor română și rusă;
-cunoașterea limbii engleze la nivel avansat este obligatorie;
-responsabilitate, sociabilitate, abilităţi organizatorice;
-capacitatea de a lucra cu termeni limită şi respectarea acestora.

Principalele sarcini de muncă:
-activități de se....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
vinzator consultant   new
21
Vinzator consultan
Angajem doamne domnisoare lucru cu produse alimentare.
lucru nu e greu e o echipa buna prietenoasa,
dorim la fel fete responsabile ...
graficul de munca de la 8-00 pina la 17-00 duminica zi de odihna.
Salariul intre1700-2000 lei
la riscanovca diana82@inbox.ru
068652141
....
068652141   ...
Требуются программист и дизайнер   new
21
Компании Dr. RIege GmbH занимающейся разработкой приложений для iOS/Android требуются программист и дизайнер.

Требования к кандидатам:
- Знание Unity3D, C, Flash
- Креативность
- Желание и умение работать в команде
- Выполнение задач в поставленные сроки
- Стрессоустоичивость
- Знание английского является преимуществом

Условия работы:
- Работа над интересными проектами
- Работа в современном офисе
- Возможность работать на условиях полной/частичной занятности
- Заработная плата 5000-20000 лей в месяц
- Своевременная оплата труда

Высылайте ваши CV по указанному адресу с указанием должности на которую вы претендуете: hr.riegeundpartner@gmail.com....
23233542 Dr.riegeundpartner.de ...
lucru pentru Studenti !!! Junior Recruiter   new
21
Oferim:
• Pachet excelent pentru cei care doresc sa inceapa o cariera in resurse umane (salariu + bonusuri de performanta)
• Salariu motivant / Comisioane din vanzari
• Posibilitatea de a lucra intr-un mediu placut, intr-o companie in dezvoltare
• Echipa tanara si conditii de lucru profesionale

Cerinte:
• Student
• Cunostinte de limba engleza si rusa
• Foarte bune abilitati organizatorice si de comunicare
• Initiativa, loialitate si flexibilitate
• Abilitati de coordonare

Persoanele cointeresate pot trimite CV la adresa de mail: Email: Email Pentru detalii va asteptam in oficiul nostru pe str. Puskin 8, Chisinau. sau la nr. tel. 060080079....
060080079 ustravel.md ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   new
21
Jobangebot:

Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt,

bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:

- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht

- Kontaktfreudig und Ausdauernd

- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:

-Motivierendes Gehalt

- Sozialversicherung

- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung....
069083032 l.barnas@yahoo.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
21
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul

Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:

- recepționarea apelurilor telefonice

- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților

- înregistrarea și clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informațional clienților

- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:

- cunoasterea limbii spa....
+37322 588969 www.gpg-callcenter.es ...
Asistent Serviciul Clientela   new
21
GPG Consulting call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• receptionarea apelurilor telefonice

• oferirea suportului informational clientilor

• lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa

• Abilitati analitice

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
Lector presă în portugheză   new
21
Descrierea postului:

Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting

(Republica Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica

felul în care sunt mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:

- Lectura articolelor de presă pe orice fel de support

- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi

- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor ef....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
21
Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un

panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises

afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle

- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille

Profil recherché :

- Niveau d’études minimales Bac+3

- Bon niveau de culture gé....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Surveillants Audio/Video   new
21
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

Venez....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Охранники сутки через трое! Срочно!   new
21
Требования к кандидату:
- Возраст: от 24-х до 50-ти лет;
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, государственным – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

График работы: сутки через трое с 8.00 до 8.00, з/п 2600 лей (чистыми).
....
060882467   ...
Vinzator-Consultant   new
21
Livrare Flori SRL

Vinzator - Consultant


Cerinte:

- Persoana comunicabila, amabila si responsabila.
-Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj
-Experienta in domeniul floristic va constitui un avantaj
Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV¬ul la adresa electronica office@livrareflori.md sau sa ne contacteze: 078862121 sau 022 862121.


....
078862121 livrareflori.md ...
Охранники – СРОЧНО! (офис, дневная смена)   new
21
Требования к кандидату:
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, владение государственным языком – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

Условия работы:
- График работы: с 8.15 до 18.00, з/п 3500 лей (на руки), суббота одна в месяц -рабочая.
- Официальное трудоустройство.
- Бесплатные обеды!
....
060882467   ...
propunem de lucru   new
21
PERETIRCA,MALEARCA 060803369.022436651
588941 photoshop@mail.md ...
Охранники сутки через двое! Срочно!   new
21
Требования к кандидату:
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, владение государственным языком – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

График работы: сутки через двое с 8.00 до 8.00, з/п 2800 лей (на руки!).
....
060882467   ...
Сварщик-монтажник   new
21
Требуется сварщик-монтажник с навыками слесаря по изготовлению, сборке и монтажу металлоконструкций.
079404573 rightstart@mail.ru ...
сотрудник службы безопасности   new
21
Приглашаем на работу (Элитный ночной клуб) -СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, спортивного телосложения, рост от 1,80 см. .
ПРЕДЛАГАЕМ :
- Ночной график работы ( 2 ночи через 2-е суток);
- Полный соц.пакет.
- Заработная плата – 3000 лей - чистыми .
....
022442125; 0799...   ...
Senior Software Engineer (Java)   new
21
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

SENIOR SOFTWARE ENGINEER (JAVA)

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Work as part of an Agile development team to write Java code for NMS, Network Management System
•Designing, developing and documenting new software products and features
•Write unit tests for your Java code.
•Design, in collaboration with team, the software implementations that satisfy business requirements.
•Participate in knowledge sharing activities with colleagues.
•Document code and....
022-876556 www.search4staff.com ...
Менеджер в ресторан   new
21
Требуется менеджер в ресторан с опытом работы.Отправляйте CV по адресу:company_mold@mail.ru
телефон 069702804
069702804 company_mold@mail.ru ...
QA Engineer   new
21
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications.

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with network systems integration
•Familiar with layer 2- 4 Ethernet networking protocols
•Familiar w....
022-876556 www.search4staff.com ...
QA and Automation Engineer   new
21
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA and Automation Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Job Description:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications manually and using automated tools

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Knowledge in automation tools.
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with layer 2- 4 networ....
022-876556 www.search4staff.com ...
Мастер 3D развал – схождение, Мастер шино-монтаж   new
21
Компания «LuxUp Service» объявляет набор на следующие должности:

- Мастер 3D развал – схождение

- Мастер шино-монтаж

Требования:
- возраст от 18 лет
- желателен опыт работы в данной сфере
- ответственность, пунктуальность, честность.

Новое профессиональное оборудование, наработанная база клиентов, приятные условия труда.

Заинтересованных кандидатов просим обращаться по телефону: 079440056
Email: hr@dixi-auto.md


hr@dixi-auto.md, 079440056
....
079440056 hr@dixi-auto.md ...
Модель Wellook   new
21
www.wellook.md - клуб стильных и красивых девушек Молдовы набирает участниц
Перейди по ссылке http://wellook.md/join/ и отправь анкету
Тебя ждет возможность участия в фотосъемках, интересные проекты.
Ты самая красивая! Мы ждем твою анкету!


....
069136182 wellook.md ...
Automation Developer Engineer   new
21
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

Automation Developer Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Automation Developer

Qualifications & Experience:
•Experience at least 1 years in Developing Automation Tests
•Experience on writing flow design diagram
•Familiar with layer 2- 4 Ethernet networking protocols
•Familiar with Multicast Protocols, Routing protocols, TCP / IP, UDP, ICMP
•Familiar with network systems integration
•Familiar with C,C++,C-sharp - will be an advantage
•Fami....
022-876556 www.search4staff.com ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md