:  
  : 160
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Callcenter
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Manager-Designer   new
26
Salonul Bucătăria Mea anunta concurs pentru pozitia de Manager-Designer

Cerinte:
Studii superioare in domeniu: Design de interior, Design Industrial;
Cunosterea principiilor ergonomice;
Simt dezvoltat a simetriei si exactitatii;
Responsabilitate, sociabilitate, atentie la detalii;
Cunosterea limbilor romana si rusa.
Gen masculin.

Beneficii:
- Salariu atractiv;
- Conditii confortabile de munca;
- Activitate intr-o echipa tanara si prietenoasa
....
022 508 944 www.bm.md ...
Manager de Program   new
25
ACORD Travel – este Compania Lider în Programe Work and Travel din Moldova care are misiunea de a schimba viaţa tinerilor spre bine prin convingerea lor să înveţe Limba Engleză şi să participe în programe de Schimb Cultural, Călătorii şi Muncă.

Cerinte:
-Vârsta până la 25 ani;
-Studii superioare finisate sau în curs de finisare;
-Cunoaşterea limbilor română, rusă;
-Cunoaşterea calculatorului ca advanced user;
-Cunoaşterea limbii engleze şi experienţa de lucru în domeniul managementului şi vânzărilor va -constitui un avantaj.

Responsabilit....
69948006 hr@acordtravel.md ...
TOEFL Teacher   new
25
We need:
- Outstanding, enthusiastic, and highly organized teachers
- Experienced in working with TOEFL Preparation
- Age: 20- 40
- Excellent knowledge of English, Romanian, Russian.
- Organize and provide lesson plans according to topics to be studied withing the deadlines a
- Provide a positive environment in which students are encouraged to be actively engaged in the learning process
- Communicate effectively, both orally and in writing, with students and other professionals on a regular basis
- Ensure that student‘s learning process and achievement is continuous and appropriate for the certain level
- Prepare classroom for class activities/lessons
- Provide a variety of ....
69948006 hr@acordtravel.md ...
English Teacher   new
25
ACORD Plus School is looking for experienced English teachers to work full-time and part-time.
 
We need:
- Outstanding, enthusiastic, and  highly organized teachers
- Experienced in working with university students
- Quickly learning and positive attitude
 
We offer:
- Full social package
- A great salary
- Very good working conditions
 
To apply:
Send now your CV with Photo to: hr@acordtravel.md
The company has the right to make interview appointments only with the selected candidates
....
69948006 hr@acordtravel.md ...
Manager Prestari Servicii si Relatii cu Partenerii   new
25
Cerinţe:

-Studii superioare;
-Cunoasterea avansata a Limbii Engleze, abilitati de comunicare verbal si scris;
-Cunoasterea calculatorului – utilizator avansat;
-Abilitate de organizare si lucru in echipa;
-Participarea anterioara in programe de schimb cultural reprezinta un avantaj;
-Virsta 22 -26 ani.

Responsabilități:

-Procesarea actelor pentru participantii programelor de schimb cultural;
-Dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu partenerii straini;
-Lucrul cu baza de date;
-Comunicarea cu partenerii straini si alte institutii implicate in derularea programelor de schimb cultural.

Beneficii:

-Posibilitatea de a lucra intr-o echipa tinara si dinamica cu....
69948006 hr@acordtravel.md ...
Account Manager Reduceri si Carduri   new
25
Responsabilităţi:
-Negocierea şi încheierea Contractelor de promovare a partenerilor şi produselor / serviciilor acestora;
-Crearea şi dezvoltarea noilor canale de distribuţie a cardurilor de reduceri ISIC;
-Promovarea ofertelor de reduceri cu cardul prin toate instrumentele de comunicare și marketing posibile;
-Crearea şi dezvoltarea bazei de date de potenţiali parteneri şi creşterea portofoliului de contracte;
-Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat foarte bune cu companiile care să acorde reduceri pentru card;
Cerinte:
-Studii superioare în domeniul comunicării sau marketing.
-Experie....
69948006 hr@acordtravel.md ...
Specialist în Web Design   new
25
Suntem o echipă tânără şi avem nevoie de o persoană creativă dornică de a lucra într-un colectiv tănăr vesel şi plin de ideii noi.

Cerinte:
- Studii superioare finalizate, de preferat profil informatic/marketing
- Tehnici de redactare a materialelor publicitare în programe specifice: CorelDraw, Adobe Photoshop, Flash s.a.
- Cunoştinţe de web design şi HTML
- Cunoştinţe de folosire a instrumentelor grafice (Adobe)
- Cunoştinţe de bază de coloristică, compoziţie
- Animaţie în Flash constituie avantaj
- Portofoliul care ilustreaza experienţa în domeniu....
69948006 hr@acordtravel.md ...
SRL “Polistil” invită pentru angajare - Diriginte d...   new
25

SRL “Polistil” invită pentru angajare - Diriginte de santier, Maistru.

Calitati personale:
-abilitati executive, capacitate de a gestiona competent o echipa de muncitori, eficienta, orientare spre realizarea obiectivelor, competente de comunicare
- studii superioare (de profil)
- experienta de realizare a lucrarilor de constructii
- utilizare avansata a calculatorui: WinCmeta,

Cerinte fata de calificare:
-Cunosterea tehnologiei si organizarii industriei de constructie retelelor electrice, a documentelor de proiectare si calcului bugetar al santierelor de contructie, Atestat.
- Cunoasterea reglementarilor constructiilor
- Abilitatea de a organiza lucrarile de construct....
(022)24-47-23 polistil.construct@mail.ru ...
Lucru pentru studenti si elevi   new
25
Seriozitate si disciplina.
069417570 wajinsky-alexandru@yandex.ru ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
25
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE

Missions Principales :
Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.
A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :
- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle
- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille
Profil recherché :
- Niveau d’études mini....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com ...
Surveillants de Contenus Audio/Vidéo   new
25
CHARGE DE VEILLE MEDIA AUDIO

GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à n’importe quel moment !

Vos principales missions:
- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées :
-Vous avez une bonne maitrise du français et connaissez la culture de la France ?
-Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens d’adapt....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com ...
Lector presă în spaniolă sau portugheză   new
25
Descrierea postului:
Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting (Republica Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica felul în care sunt mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:
- Lectura articolelor de presă pe orice fel de suport
- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi
- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor efectuate

Profilul....
022-588969 espanol@gpg-callcenter.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
25
GPG Consulting
call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:
•receptionarea apelurilor telefonice
•oferirea suportului informational clientilor
•lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:
•Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa
•Abilitati analitice
•Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor
•Cunoasterea calculatorului (MS Office).

Daca sunteti interesat expediati CV-ul dvs. la adresa: rh.gpgconsulting@gmail.com
Tel: 022-588969
http://gpg-callcenter.net/....
022-588969   ...
Diriginte de santier, Maistru   new
25
SRL “Polistil” invită pentru angajare - Diriginte de santier, Maistru.
+ 373 78 030 03... polistil.construct@mail.ru ...
Маркетолог   new
25
Компания “Exterior” SRL предоставляет возможность стать частью крупной
и стабильной компании в сфере систем безопасности и объявляет конкурс на должность
Маркетолог
Требования:

- Высшее образование экономическое (желательно маркетинговое);
- Навыки делового общения и переписки;
- Знание русского и румынского языков (английский приветствуется);
- Владение ПК, презентации;
- Системные знания в исследовании рынка, умение анализировать и разрабатывать на основании этого предложения по развитию бизнеса;
- Способностью четко и ясно излагать свои мысли;
- Опыт работы на аналогичной должности ....
911115 info@exterior.md ...
IT- СПЕЦИАЛИСТ   new
25
IT- СПЕЦИАЛИСТ
Требования:
•Опыт работы не менее 2-х лет

Обязанности:
•Пуско-наладка оборудования систем безопасности
•Отличное знание семейства Windows
•Уверенное владение сетевыми технологиями:
- Настройка роутеров
- Настройка свитчей
- Приветствуется знание Mikrotik

Условия:
•Стабильный заработок
•Соц. пакет
•Дружный коллектив
•Карьерный рост

Ждем Ваше CV с фотографией на e-mail
poleghenco@exterior.md

CV без фотографии рассматриваться не будут.
....
911115 poleghenco@exterior.md ...
Заведующий складом   new
25
Компания “Exterior” SRL предоставляет возможность стать частью крупной
и стабильной компании в сфере систем безопасности и объявляет конкурс на должность

Заведующий складом

Требования:
-Образование: базовое высшее или среднее специальное
-Опыт работы в должности заведующего складом
-Опытный ПК пользователь (1С, офисный пакет программ)
-Знание принципов товародвижения и складской ротации
-Лидерство, высокие организаторские способности, стрессоустойчивость
-Ответственность, честность


Обязанности:
-Руководство работой склада по приему, хранению, размещению и отпуску
товарно-материальных ценностей
-Ведение документации и учета товара
-Проведение инвентаризации
-Орган....
911115 igor@exterior.md ...
ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ.   new
25
Компания занимающаяся продажей спортивных тренажеров и спортивного питания ищет кандидата на должность:


ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Взамен ваших достоинств:

- Высшего образования;
- Знания в сфере спортивного инвентаря и спортивного питания;
- Знания русского и румынского языков, приветствуется знание английского;
- Владения ПК, 1C, MS Office;
- Способностью четко и ясно излагать свои мысли;
- Энергичности, ответственности, коммуникабельности;
- Спортивной внешности;
- Возраст от 20-до 35 лет
Ваши обязанности:
-Консультация клиентов;
-Работа с кассой;
-Осуществление продаж.
Вы ....
079990008 lfsportmarket@yahoo.com ...
менеджер   new
25
Требования:
-Навыки проведения переговоров
-свободное владение интернетом
- аккуратность, ответственность, внимательность, исполнительность.
Знание русского и государственного языков.
069365700   ...
MANAGER PROIECTE CONSTRUCŢII PETROLIERE (cod de refe...   new
25
ÎCS “Construct Etalon” SRL, anunţă concurs pentru funcţia de

MANAGER PROIECTE CONSTRUCŢII PETROLIERE (cod de referinţă MPCP)

Responsabilităţi:
• Planificarea, organizarea, gestionarea şi supravegherea proiectelor de construcţii petroliere ale întreprinderii;
• Asigurarea îndeplinirii proiectelor de construcţii conform standardelor internaţionale de calitate şi siguranţă, programului şi bugetului prestabilit;
• Asigurarea utilizării optime a resurselor de muncă, materiale şi echipamente;
• Coordonarea eforturilor părţilor implicate în proiect (arhitecţi, ....
079773931 hr@bemol.md ...
Agenti vânzări   new
25
Agropiese TGR - lider in vânzări pe piata tehnicii agricole in Moldova, deschide filiale la Romania. Angajăm agenti vânzări la Slatina, Consțanta, Tîrgu Mureş, Galați.
Cerințe: permis de conducere categoria B, pașaport românesc.
Trimiteti CV la masterlux.galati@gmail.com....
+7068889824 masterlux.galati@gmail.com ...
Manager Marketing   new
25
Se anunta concurs pentru suplinirea functiei MANAGER MARKETING in cadrul unei retelei de restaurante.

Cerinte:
- Studii superioare in marketing;
- Experienta in domeniu;
- Cunoasterea limbii romane si ruse, engleza va constitui un avantaj;
- Bune cunostinte de operare PC;

Responsabilitati:
- Conceperea si implementarea strategiilor de marketing;
- Dezvoltarea strategiilor de promovare a companiei;
- Dezvoltarea vinzarilor si a relatiilor cu oaspetii.

Oferim:
- Salariu motivant si pachet social;
- Alimentatie gratuita;
- Formare profesionala;
- Crestere pe scara ierarhica.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica: mk.restaurants2014@....
------- mk.restaurants2014@gmail.com ...
Director Marketing   new
25
Se anunta concurs pentru suplinirea functiei de DIRECTOR MARKETING in cadrul unei retele de restaurante.

Cerinte:
- Studii superioare de profil;
- Cursuri suplimentare in sfera de marketing (vor constitui un avantaj);
- Experienta in domeniu, minim 2 ani;
- Cunoasterea limbii romane, ruse si engleze ;
- Abilitati de comunicare, analiza si prognozare;
- Persoana energica si creativa.

Responsabilitati:
- Supravegherea si analiza pietii;
- Analiza preferintelor oaspetilor;
- Elaborarea propunerilor de promovare;
- Intocmirea planurilor de marketing;
- Realizarea planurilor de campanii publicitare;
- Tinerea evidentei oaspetilor existenti si a celor potentiali.

Oferim:
....
------- mk.restaurants2014@gmail.com ...
Национальный менеджер по продажам в Республике Молдова   new
25
Компания HR-Consulting (www.search4staff.com) по поручению своего клиента находится в поиске кандидатов на вакансию:

Национальный менеджер по продажам в Республике Молдова

Вкратце о компании и о вакансии:
Иностранная компания, производитель товаров в области бытовой химии (лакокрасочная продукция). Товар уже представлен в Молдове, есть авторизированный дистрибьютор.

Основные обязанности:
•100 % выполнение поставленных планов закупок и продаж;
•отслеживание тенденций в строительстве и на рынке красок и лаков в Молдове
•мониторинг рынка в сфере цены изделий компании, конкурирующих фирм и проводимых ими промоутерских действий (выход с предложением контр-промоакции)
•оказание возде....
022-876556 www.search4staff.com ...
Diriginte de Santier / Constructii hidraulice   new
25
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Diriginte de Santier / Constructii hidraulice

Compania:
Compania este reprezentanta unuia dintre liderii mondiali in sisteme de alimentare cu apa si de irigare

Responsabilitati principale:
•Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, etc;
•Urmareste respectarea tehnologiei de executie;
•Participa, impreuna cu managerul de proiect, in pregatirea lucrarilor pe santier
•Urmareste o buna organizare si distribuire a personalului din subordine pentru a obtine ....
022-876556 www.search4staff.com ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md