:  
  : 81
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:

Callcenter

Callcenter
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Operator Call Center   new
15
Cerinte:
- Studii superioare finisate sau in curs de finisare;
- Experienta va constitui un avantaj;
- Cunostinte de operare PC;
- Cunoasterea limbii romane si rusa la nivel avansat;
- Persoana comunicabila, amabila si responsabila.

Oferim:
- Pachet social complet si alimentatie gratuita;
- Participare la traininguri;
- Crestere in cariera;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica hr@starkebab.md sau sa ne contacteze la urmatorul numar de telefon: 060 763 634 sau 022 855 724.

Multumim anticipat.....
060763634 sau 0... hr@starkebab.md ...
Spalator/Spalatoreasa de vase   new
15
Cerintele complexului:
- Persoana responsabila si cu dorinta de a munci;
- Cunosterea limbii romane si ruse.

Avantajele complexului:
- Salariu motivant si apreciere;
- Alimentatie achitata de catre companie;
- Traininguri si dezvoltare profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Contacteaza-ne la nr. de telefon: 060669769 sau 022 855 724 pentru a face parte din cadrul retelei noastre de restaurante.

Multumim anticipat!....
060669769 sau ...   ...
Team Lead   new
15
Группа компаний Meta создает для клиентов качественный и изысканный продукт. Все под ключ! На сегодняшний день Мы являемся одним из лидеров в сфере информационных технологий в Молдове. Мы осуществляем разработку, внедрение и сопровождение информационных систем на
базе платформы 1С, создаем сайты и помогаем их продвигать.
Став членом команды Meta, Вы становитесь участником глобального процесса по внедрению инноваций!
Новые горизонты в реализации своих творческих амбиций, опыт работы на международном уровне ждут Вас.
Мы растем и ищем профессионалов высокого уровня! Мы приглашаем Вас в свою команду!

з/п 10000-15000 леев
В работу Team Lead будет входить:
1. Управление группой разработк....
069078478 meta.md ...
Anunt pentru ocuparea postului de spalatoreasa   new
15
Angajam spalatorese de vase!
Cerinte:
- Virsta 23-50 ani;
- Dorinta de a munci;
- Responsabilitate;
- Acuratete
(+373 22) 28-12... www.hoteldiplomat.md ...
Anunt pentru ocuparea postului de spalatoreasa   new
15
Angajam spalatorese de vase!
Cerinte:
- Virsta 23-50 ani;
- Dorinta de a munci;
- Responsabilitate;
- Acuratete
(+373 22) 28-12... www.hoteldiplomat.md ...
Fecer-Laborant in laborator clinico-biochimic   new
15
Laborant in laborator clinico-biochimic
79443962, 02255... valeryvladimir@gmail.com ...
manager de oficiu   new
15
Manager vînzări (ferestre cu geam termopan)
Dacă eşti o persoană activă, resposabila, cu initiativa, cu nivel de organizare înalt, capabil să ia decizii, cu scopuri mari si faci totul, ca sa le atingi, atunci esti persoana de care avem nevoie !!!

Compania angajeaza persoane:
• orientate spre rezultat, care au dorinţă de a munci împreună cu noi pentru a creşte atît PROFESIONAL cît şi FINANCIAR.
• Care prind repede materialul şi au mare dorinţă de a cunoaşte în permanenţă ceva nou!
• Care vorbesc limba rusă şi limba română la perfecţie. Vîrsta ....
421490,06822666... irinbesliu@mail.ru ...
Национальный менеджер по продажам в Республике Молдова   new
15
Компания HR-Consulting (www.search4staff.com) по поручению своего клиента находится в поиске кандидатов на вакансию:

Национальный менеджер по продажам в Республике Молдова

Вкратце о компании и о вакансии:
Иностранная компания, производитель товаров в области бытовой химии (лакокрасочная продукция). Товар уже представлен в Молдове, есть авторизированный дистрибьютор.

Основные обязанности:
•100 % выполнение поставленных планов закупок и продаж;
•отслеживание тенденций в строительстве и на рынке красок и лаков в Молдове
•мониторинг рынка в сфере цены изделий компании, конкурирующих фирм и проводимых ими промоутерских действий (выход с предложением контр-промоакции)
•оказание возде....
022-876556 www.search4staff.com ...
HEBREW MARKET - ASISTENT SERVICIUL CLIENTELA   new
15
Descrierea postului:

Compania GLOBAL PHONING GROUP (GPG), call-centru multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba ebraica, post care presupune capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici birocratice.

Activitate:
- receptionarea apelurilor telefonice
- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor
- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale
- oferirea suportului informational clientilor
- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si per....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   new
15
Jobangebot: Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt, bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:
- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht
- Kontaktfreudig und Ausdauernd
- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:
-Motivierendes Gehalt
- Sozialversicherung
- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung

Interessenten bewerben sich bitte mit Lebenslauf bei: l.barnas@yahoo.com
Bei Fragen, kontaktieren Sie uns unter: 069083032
....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
ENGLISH MARKET: CALL CENTER REPRESENTATIVE   new
15
GPG Consulting is a leading provider of outsourcing services in Eastern Europe, known for its culture of strong commitment and performance transparency. We are working with France, Italy, Spain, Switzerland, Germany, Romania, Luxembourg, UK, USA, Canada and Moldova courses and are offering our services in 10 languages accordingly.

Currently we are in search for call center operators for several projects to be launched within a short period.

Job Description:

Outbound calls performance:
- Cold calling, telemarketing campaigns;
- Data base actualization;
- Lead generation processes;
- Appointment settings

Requirements:

- Excellent spoken and written English;
- 2nd foreign....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
CHINESE MARKET – CONTENT WRITER / TRANSLATOR   new
15
GPG Consulting is a leading provider of outsourcing services in Eastern Europe, known for its culture of strong commitment and performance transparency. We are working with France, Italy, Spain, Switzerland, Germany, Romania, Luxembourg, UK, USA, Canada and Moldova, expanding constantly the market.

Currently we are in search for content writers and call center operators a project to be launched within a short period.

Requirements:
•Excellent spoken and written Chinese;
•Knowledge of English is a very important asset;
•Strong computer skills required (Browser, Email, Skype, Office Applications);
•Excellent writing and verbal communication skills, strong interpersonal skills;
•Hig....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
INTERNATIONAL MARKET - ASISTENT SERVICIUL CLIENTELA in Balti   new
15
Descrierea postului:

Compania GLOBAL PHONING GROUP (GPG), call-centru multilingv cu sediul central in Chisinau, planifica deschiderea filialei in orasul Balti si anunta concursul pentru suplinirea posturilor vacante in domeniul Asistent Serviciul Clientela in limbile franceza, spaniola, portugheza, germana, poloneza. Posturile date presupun capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici birocratice.

Activitate:
- receptionarea apelurilor telefonice
- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor
- Inregistrarea si clasarea datelo....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Surveillants Audio/Video   new
15
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à n’importe quel moment!

Vos principales missions:
- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients
Compétences exigées:
- Vous avez une bonne maitrise du français et connaissez la culture de la France?
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez lesens d’adaptation?
Venez rejoindre notre équip....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
15
Missions Principales :
Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.
A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :
- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle
- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille
Profil recherché :
- Niveau d’études minimales Bac+3
- Bon niveau de culture g....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Cost Controller   new
15
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Cost Controller

Compania:
Compania este reprezentanta unuia dintre liderii mondiali in constructia sistemelor de alimentare cu apa si de irigare

Responsabilitati principale:
•Procesarea documentelor financiare (facturi, deconturi, documente transport, situatii lucrari, foi de parcurs) pentru introducerea lor in contabilitate si in gestiune
•Monitorizarea bugetelor planificate/alocate pentru constructii
•Urmarirea costurilor pentru achizitii si lucrari de constructie
•Raportarea lunara
•Colaborarea cu departamentul financiar

Cerinte de baza:
•Stud....
022-876556 www.search4staff.com ...
Senior Software Engineer (Java)   new
15
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

SENIOR SOFTWARE ENGINEER (JAVA)

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Work as part of an Agile development team to write Java code for NMS, Network Management System
•Designing, developing and documenting new software products and features
•Write unit tests for your Java code.
•Design, in collaboration with team, the software implementations that satisfy business requirements.
•Participate in knowledge sharing activities with colleagues.
•Document code and....
022-876556 www.search4staff.com ...
QA Engineer   new
15
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications.

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with network systems integration
•Familiar with layer 2- 4 Ethernet networking protocols
•Familiar w....
022-876556 www.search4staff.com ...
QA and Automation Engineer   new
15
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA and Automation Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Job Description:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications manually and using automated tools

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Knowledge in automation tools.
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with layer 2- 4 networ....
022-876556 www.search4staff.com ...
Intermediate Software Integration Engineer   new
15
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

Intermediate Software Integration Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Duties & Responsibilities
•Develop and maintain test scripts and tools to support functional, performance, load and scalability testing for all aspects.
•Create, maintain and execute test plans and test cases
•Plan, track, assess and report the maturity and stability of software releases
•Collaborate with others to continuously improve testing practices

Qualifications & Experience:
•Experience ....
022-876556 www.search4staff.com ...
Automation Developer Engineer   new
15
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

Automation Developer Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Automation Developer

Qualifications & Experience:
•Experience at least 1 years in Developing Automation Tests
•Experience on writing flow design diagram
•Familiar with layer 2- 4 Ethernet networking protocols
•Familiar with Multicast Protocols, Routing protocols, TCP / IP, UDP, ICMP
•Familiar with network systems integration
•Familiar with C,C++,C-sharp - will be an advantage
•Fami....
022-876556 www.search4staff.com ...
Manager Vinzari Regionale   new
15
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Manager Vinzari Regionale

Compania:
Companie internationala – unul dintre cele mai mari grupuri agro-industriale

Responsabilitati principale:
•Implimenteaza activ strategia de vinzare si promovare a produselor companiei
•Mentine o buna legatura, comunicare activa si fidelizarea clientilor existenti, distribuitori si consumatori finali (fermieri)
•Cautarea clientilor noi
•Promoveaza brandul si portofoliul de produse ale companiei si creeaza cerere fata de produse
•Organizeaza si mentine la nivel calitativ loturile demonstrative
•Asigura servicii de ....
022-876556 www.search4staff.com ...
Network and system administrator   new
15
Responsibilities:
- Administration of systems based on MS Windows Server OS ;
- Network administration on Mikrotik based devices (Static Routing, firewaling, scripting autmatization);
- Administration of virtual platforms (Hyper-V based);
- Administration of MS Exchange servers.
- Controlling user access to resources and information;
- Auditing systems usage;
- Real-time monitoring and instant reaction on various events;
- Track and record tickets on HelpDesk system.

Skills:
- University degree in Computer Science or equivalent
- 3-5 years of experience in IT administration.
- Knowledge and experience in Mikrotik administration - is a must.
- Knowledge and experience in admi....
079 844 266, 02... cvs@leu.md ...
OPERATORE ITALIANO 5000 lei   new
15
Compania Primocontatto angajeaza vorbitori de limba ITALIANA.

Cerinte:
cunoştinţe bune a limbii ITALIENE
persoană responsabilă, punctuală

Beneficii:
salariu motivant si stabil
dezvoltare profesionala continua.

Asteptam CV-urile voastre la primocontattosrl@gmail.com....
022 260592 primocontattosrl@gmail.com ...
ВОДИТЕЛЬ авто (для менеджмента)   new
15
Компания DIXI Media объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

ВОДИТЕЛЬ авто (для менеджмента)

Требования:
- опыт работы водителем не менее 2-х лет;
- хорошее знание города;
- водительское удостоверение категории B;
- проживание в г.Кишиневе;
- опрятность, приятный внешний вид, ответственность, внутренняя организованность, внимательность, исполнительность.

График работы: гибкий график, возможна работа по выходным, выезд за рубеж
Достойная заработная плата, приятные условия труда.

Заинтересованных кандидатов просим направлять CV с указанием должности по адресу:
hr@dixi.md.
Только отобранные кандидаты будут приглашены на интервью.
....
hr@dixi.md   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md