:  
  : 229
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:

Callcenter

Callcenter

Callcenter

Callcenter

Callcenter
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
МЕРЧЕНДАЙЗЕР   new
2
Торговая компания «CVIN-COM» SRL, ведущий дистрибьютор продуктов питания на рынке Молдовы на протяжении более 10 лет, объявляет набор на конкурсной основе на должность – МЕРЧЕНДАЙЗЕР.
Требования:
- коммуникабельность
- ответственность
- знание русского и румынского языков
- энергичность
- способность работать в команде.
- опыт работы не обязателен.

Для участия в конкурсе необходимо отправить резюме с точным указанием вакансии
по адресу: cvincom@bk.ru.
Только отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование
Контактный телефон - 069102474
....
069102474 cvincom@bk.ru ...
Требуются программисты и дизайнеры   new
2
Компании занимающейся разработкой приложений для iOS/Android требуются программисты и дизайнеры.

Требования к кандидатам:
- Знание Unity3D, C++, Flash
- Креативность
- Желание и умение работать в команде
- Выполнение задач в поставленные сроки
- Стрессоустоичивость
- Знание английского является преимуществом

Условия работы:
- Работа над интересными проектами
- Работа в современном офисе
- Возможность работать на условиях полной/частичной занятности
- Заработная плата 5000-20000 лей в месяц
- Своевременная оплата труда

Высылайте ваши CV по указанному адресу с указанием должности на которую вы претендуете: hr.riegeundpartner@gmail.com....
2387539275 hr.riegeundpartner@gmail.com ...
Требуются программисты и дизайнеры   new
2
Компании занимающейся разработкой приложений для iOS/Android требуются программисты и дизайнеры.

Требования к кандидатам:
- Знание Unity3D, C++, Flash
- Креативность
- Желание и умение работать в команде
- Выполнение задач в поставленные сроки
- Стрессоустоичивость
- Знание английского является преимуществом

Условия работы:
- Работа над интересными проектами
- Работа в современном офисе
- Возможность работать на условиях полной/частичной занятности
- Заработная плата 5000-20000 лей в месяц
- Своевременная оплата труда

Высылайте ваши CV по указанному адресу с указанием должности на которую вы претендуете: hr.riegeundpartner@gmail.com....
44444444   ...
Требуются программисты и дизайнеры   new
2
Компании занимающейся разработкой приложений для iOS/Android требуются программисты и дизайнеры.

Требования к кандидатам:
- Знание Unity3D, C++, Flash
- Креативность
- Желание и умение работать в команде
- Выполнение задач в поставленные сроки
- Стрессоустоичивость
- Знание английского является преимуществом

Условия работы:
- Работа над интересными проектами
- Работа в современном офисе
- Возможность работать на условиях полной/частичной занятности
- Заработная плата 5000-20000 лей в месяц
- Своевременная оплата труда

Высылайте ваши CV по указанному адресу с указанием должности на которую вы претендуете: hr.riegeundpartner@gmail.com....
44444444   ...
Требуются программисты и дизайнеры   new
2
Компании занимающейся разработкой приложений для iOS/Android требуются программисты и дизайнеры.

Требования к кандидатам:
- Знание Unity3D, C++, Flash
- Креативность
- Желание и умение работать в команде
- Выполнение задач в поставленные сроки
- Стрессоустоичивость
- Знание английского является преимуществом

Условия работы:
- Работа над интересными проектами
- Работа в современном офисе
- Возможность работать на условиях полной/частичной занятности
- Заработная плата 5000-20000 лей в месяц
- Своевременная оплата труда

Высылайте ваши CV по указанному адресу с указанием должности на которую вы претендуете: hr.riegeundpartner@gmail.com....
44444444   ...
bsnszkmb   new
2
dxwsakpcmjtu, <a href="http://searchakse.com/Elexia_Hilton.html">Elexia Hilton</a>, LhdMwhv, [url=http://searchakse.com/Elexia_Hilton.html]Elexia Hilton[/url], KWbSvtM, http://searchakse.com/Elexia_Hilton.html Elexia Hilton, gHCKSaI, <a href="http://fileshareeksa.com/Lap_Dance_Stripper.html">Lap Dance Stripper</a>, YgadbwH, [url=http://fileshareeksa.com/Lap_Dance_Stripper.html]Lap Dance Stripper[/url], GjUElPM, http://fileshareeksa.com/Lap_Dance_Stripper.html Lap Dance Stripper, uACuiRB, <a href="http://filesharegend.com/Watching_For_Free_Shemales_Fuck_Girls_With_Big_Booms.html">Watching For Free Shemales Fuck Girls With Big Booms</a>, lVZPFGj, [url=http://filesharegend.com/Watching_For_Free....
123456 http://filesearcherti.com... ...
AGENT VINZARI   new
2
Compania de distribuție (Produse alimentare)
Post vacant: AGENT VINZARI
Studii: superioare sau de profil este un avantaj
Program de lucru: full time
Cerințele: experienţă în vânzări de produse alimentare pe piaţa din MOLDOVA (experienţa de lucru va fi un avantaj)
- cunoştinţe de limbă rusă şi română
- permis de conducere categoria B. (experienţa de conducere nu mai mică de 3 ani) Deţinerea unui automobil poate fi avantaj
- cunoştinţe de PC-uri
Calităţile candidatului:
- abilitaţi de comunicare si negociere, capabil de a lucra in echipa; responsabil, cinstit, ....
022102723 arta_culinarului@inbox.ru ...
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ   new
2
Дистрибьюторская компания (Торговля продукты питания) ищет на должность: “ТОРГОВЫЙ АГЕНТ“
Задачи и обязанности:
- Заключение сделок купли-продажи
- Оказывать консультации покупателям по вопросам ассортимента, наличия и количества товара.
- Предоставлять клиенту информацию о производителях и прочих вопросах связанных с продажей данного товара.
- Организация доставки купленной продукции
Требования к кандидату:
- опыт в продажах продовольственных товаров 1 - 2 года (опыт работы является преимуществом)
- знание русского и румынского языка
- наличие водительских прав, (водительский стаж не менее 3-х лет). Наличие автотранспорта приветствуется.
- знание ПК
Деловые качества: - комм....
022102723 arta_culinarului@inbox.ru ...
whdlwlss   new
2
xdiaqkpcmjtu, <a href="http://fileshareatin.com/My_Fre_Webcams.html">My Fre Webcams</a>, aYFYEcz, [url=http://fileshareatin.com/My_Fre_Webcams.html]My Fre Webcams[/url], rTKhjWc, http://fileshareatin.com/My_Fre_Webcams.html My Fre Webcams, DlXpfqn.....
123456 http://fileshareatin.com/... ...
Посудомойка-уборщица   new
2
В кафе требуется посудомойка-уборщица.
079679621 rightstart@mail.ru ...
Business Development Manager   new
2
We are currently seeking a Business Development Manager, to join our consultancy unit – DevelopmentAid, in our Chisinau office. The Business Development Manager handles company’s sales on the global scale, providing operational and account support for all international accounts.

Responsibilities:
- Establish contact with potential clients and identify key decision-makers within these companies;
- Position and sell company’s services mainly to existing clients via email and phone conversations;
- Extend the existing clients database;
- Attend international conferences and meet the clients in person in order to negotiate new deals;
- Maintain strong relationships with contacts and deve....
068708841 www.developmentaid.org ...
Data Management Assistant   new
2
We are currently seeking a Data Management Assistant, to join our recruitment department – EMS, in our Chisinau office.
Responsibilities:
- Accurate interpretation, compilation, and entering of data in the database;
- Proper analysis and verification to ensure data integrity;
- Storing correct information in the desired database locations;
- Completion of the required task within the deadline;
- Contacting international experts and requesting information via phone or email;
- Posting job announcements on websites;
- Managing additional responsibilities.

Requirements:
- University degree;
- At least one year of working experience in the related field;
- Excellent English, both w....
068708841 www.developmentaid.org ...
Front-end Web Developer   new
2
Since 2004 Best4u Media B.V. has established itself as a leading provider of IT and Marketing solutions to Small and Medium Sized Businesses in Netherlands. With a self-developed CMS, knowledge of strategy, marketing, design, development and search engine marketing, we provide top of line products and services to our customers. By delivering on average one website each day, we are one of the fastest growing media agencies in the region.
Now, we are looking for a proficient and knowledgeable Front-end web developer, to join the dynamic and promising team in Chisinau, Moldova.

YOUR ROLE

As a front-end web developer you will be fully engaged in web design. You will build and customize si....
068708841 www.developmentaid.org ...
PHP Developer   new
2
We are an innovative new full-service / multi-media agency. We operate since 2004 with success for our customers through our innovative solutions. Our approach is characterized by creativity, flexibility and professionalism for a competitive price but with the most amazing service a company can offer.With a small team of 25 specialized webdevelopers and designers we have 1 mission; to become a market leader by consistently exceeding our Customer‘s expectations; providing them with the best service and the most powerful technologies. To develop a web application or to give advice on the possibilities in the Internet business: we are always there for our customers!

Therefore, we are l....
068708841 www.developmentaid.org ...
Magento Developer   new
2
Since 2004 the Best4u Group has provided over 2000 small to medium enterprises in the Benelux with successful online solutions and thereby established itself as a leading provider of IT and Marketing solutions to small and medium sized businesses in the Netherlands. With a broad range of services and knowledge of strategy, marketing, design, development and search engine marketing, we provide top of the line products and services to our customers.

By delivering on average one website each day, we are one of the fastest growing media agencies in the region.Therefore, we are looking for a proficient and knowledgeable Magento developer, to join the dynamic and promising team in Chisinau, Mol....
068708841 www.developmentaid.org ...
Application Mobile Developer   new
2
Since 2004 Best4u Media B.V. has established itself as a leading provider of IT and Marketing solutions to Small and Medium Sized Businesses in Netherlands. With a self-developed CMS, knowledge of strategy, marketing, design, development and search engine marketing, we provide top of line products and services to our customers. By delivering on average one website each day, we are one of the fastest growing media agencies in the region.
Now, we are looking for a proficient and knowledgeable Application Developer, to join the dynamic and promising team in Chisinau, Moldova.

YOUR ROLE

The Mobile Developer will be primarily responsible for the development of iOS and Android mobile applic....
068708841 www.developmentaid.org ...
Специалист по резке стекла и сборке стеклопакетов.   new
2
Фирме срочно требуются специалисты по резке стекла и сборке стеклопакетов. Опыт работы, ответственность и умение работать в команде приветствуются!
060202079, 0229...   ...
bqcukasd   new
2
comhdkpcmjtu, <a href="http://filesearchemed.com/Freestreaming_Porn.html">Freestreaming Porn</a>, quTkwpj, [url=http://filesearchemed.com/Freestreaming_Porn.html]Freestreaming Porn[/url], mtkgFdz, http://filesearchemed.com/Freestreaming_Porn.html Freestreaming Porn, hOedczk.....
123456 http://filesearchemed.com... ...
lgnanqmt   new
2
rcsyekpcmjtu, <a href="http://filesharingbi.com/Fuck_Ugley_Girls_Video.html">Fuck Ugley Girls Video</a>, YGEBYRh, [url=http://filesharingbi.com/Fuck_Ugley_Girls_Video.html]Fuck Ugley Girls Video[/url], MGEHtgv, http://filesharingbi.com/Fuck_Ugley_Girls_Video.html Fuck Ugley Girls Video, mxVceqQ, <a href="http://filesearchic.com/Youtube_Men_Masturbating_In_Cowboy_Boots.html">Youtube Men Masturbating In Cowboy Boots</a>, kjOQiYO, [url=http://filesearchic.com/Youtube_Men_Masturbating_In_Cowboy_Boots.html]Youtube Men Masturbating In Cowboy Boots[/url], HZrspQg, http://filesearchic.com/Youtube_Men_Masturbating_In_Cowboy_Boots.html Youtube Men Masturbating In Cowboy Boots, GbdxVeM, <a href="http:/....
123456 http://filesearchandt.com... ...
jlabuofx   new
2
rekqkkpcmjtu, <a href="http://filesharealth.com/Www_Hardcore_Dp_Sex_Com.html">Www.Hardcore Dp Sex.Com</a>, TFSYhxz, [url=http://filesharealth.com/Www_Hardcore_Dp_Sex_Com.html]Www.Hardcore Dp Sex.Com[/url], SipfNKQ, http://filesharealth.com/Www_Hardcore_Dp_Sex_Com.html Www.Hardcore Dp Sex.Com, vvUPJVN.....
123456 http://filesharealth.com/... ...
qvptvbpt   new
2
oresdkpcmjtu, <a href="http://filesharingtive.com/Porno_Blond_Older.html">Porno Blond Older</a>, FALFdou, [url=http://filesharingtive.com/Porno_Blond_Older.html]Porno Blond Older[/url], dqDcltN, http://filesharingtive.com/Porno_Blond_Older.html Porno Blond Older, ZBMVlJE.....
123456 http://filesharingtive.co... ...
hprfsjst   new
2
kcbswkpcmjtu, <a href="http://filesharenada.com/My_Free_Movies.html">My Free Movies</a>, NXcawrm, [url=http://filesharenada.com/My_Free_Movies.html]My Free Movies[/url], Azuygop, http://filesharenada.com/My_Free_Movies.html My Free Movies, fMXOAgA, <a href="http://fileshareetri.com/Fatwomanstraponaotherwomanvids.html">Fatwomanstraponaotherwomanvids</a>, WkrcwEh, [url=http://fileshareetri.com/Fatwomanstraponaotherwomanvids.html]Fatwomanstraponaotherwomanvids[/url], rKLcAqj, http://fileshareetri.com/Fatwomanstraponaotherwomanvids.html Fatwomanstraponaotherwomanvids, xQOclUf, <a href="http://searcherid.com/Mommy8_Com_Free_Videos.html">Mommy8.Com Free Videos</a>, sMyVXqN, [url=http://searcherid.....
123456 http://fileshareetri.com/... ...
glcmuxlc   new
2
cbhlqkpcmjtu, <a href="http://searchosse.com/_Amster.html">[Amster</a>, teOWixh, [url=http://searchosse.com/_Amster.html][Amster[/url], IdMnuPb, http://searchosse.com/_Amster.html [Amster, nxnRGHM, <a href="http://filesearchiant.com/Sexol.html">Sexol</a>, pOnFftO, [url=http://filesearchiant.com/Sexol.html]Sexol[/url], MlUBrxm, http://filesearchiant.com/Sexol.html Sexol, ARDSzFq, <a href="http://filesbu.com/Orgasmo_Donna.html">Orgasmo Donna</a>, MJgtnrM, [url=http://filesbu.com/Orgasmo_Donna.html]Orgasmo Donna[/url], pLEiJLW, http://filesbu.com/Orgasmo_Donna.html Orgasmo Donna, OUCrUwI, <a href="http://filesharenoid.com/Xxx_Com_Free_Sex_Big_Sige.html">Xxx.Com.Free.Sex.Big.Sige</a>, OjhITiw, [....
123456 http://filesearchiant.com... ...
croitor part-time   new
2
- cu abilitati de designer,
- tinar liber profesionist,
- orar instabil, se va negocia,
- lucru acasa, e nevoie de masina de cusut personala capabila sa coase piele,
- doar pentru o perioada de 1 luna,
- salariu de 1000lei.
- vom pregati 10 clatch-uri pina la prezentarea de Moda de la sfirsitul lui Octombrie, Moldexpo.
- persoana poate fi atit din Chisinau cit si din Ialoveni.....
069481409 nassav.blogspot.com ...
Bucatar   new
2
Beneficii:
- Pachet social complet si alimentatia gratuita;
- Transportul pentru angajati din partea localului;
- Cafea naturală la un pret de vis;
- Participarea la traininguri;
- Cresterea in cariera.

Cerinte:
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Persoana activa si energica.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica hr@starkebab.md sau sa ne contacteze la urmatorul numar de telefon: 060763634 sau 022855724

Multumim anticipat.....
060763634 sau 0... hr@starkebab.md ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md