:  
  : 110
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
GERMANA 8000 lei URGENT   new
1
Compania Primocontatto angajeaza vorbitori de limba GERMANA.

Cerinte:
· cunoştinţe bune a limbii GERMANE
· persoană responsabilă, punctuală

Beneficii:
· salariu motivant si stabil 8000 LEI
· dezvoltare profesionala continua.

Asteptam CV-urile voastre la primocontattosrl@gmail.com....
022 260592 0690... primocontattosrl@gmail.com ...
lucru cu personalul de la 5000 lei   new
31
Angajez persoane serioase in oficiu cu tendinta de a lucra permanent.Lucru intelectual.Colectiv tinar si prietenos. Posibil si fara experienta.
CERINTE:
-cunoasterea limbii de stat sau rusa
-cunoasterea calculatorului la nivel de utilizator
PERSOANE
-serioase
-punctuale
-comunicabile
-organizate
OFER:
-instruire gratuita
-perspective de viitor
-GRAFIC luni-vineri 10-16(posibil grafic flexibil)....
069014136 rosu.angela@mail.ru ...
lucru ( 5400-7800)   new
31
angajez urgent personal in oficiu lucru in oficiu lucru la calculator .documente personalul
cerinte
limba rusa si romina
cunoasterea calculatorului la nivel de utilizator
se ofera.
venit5400
pentru detali ma puteti apela la nr.079106562....
079106562 arteniii.ira@mail.ru ...
lucru ( 5400-7800)   new
31
anjez personal in oficiu lucru la calculator,documente,personal
cerinte
limba romina si rusa
punctuale
cunoasterea calculatorului la nivel de utilizator
se ofera
venit 5400
instruire gratuita
pentru mai multe detali ma puteti apela
la nr.079106562....
079106562 arteniii.ira@mail.ru ...
Technical Assistant (Orhei)   new
31
Company HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client is looking for candidates for the position:

Technical Assistant (Orhei)

Company:
A large international company.

RESPONSIBILITIES:
•Assisting Project Manager to implement project activities;
•Monitors and reviews contractors construction schedules;
•Prepares and files daily construction reports, diaries, and other project documents;
•Participates in contract claims and general claim avoidance;
•Coordinates with contractors and agencies about different tasks and projects;
•Other related duties as assigned.

Qualification
•Graduation degree in a relevant field.
•Experience in civil construction or water c....
+373 22 87 65 5... www.search4staff.com ...
Diriginte de Santier / Constructii hidraulice   new
31
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Diriginte de Santier / Constructii hidraulice

Compania:
Compania este reprezentanta unuia dintre liderii mondiali in sisteme de alimentare cu apa si de irigare

Responsabilitati principale:
•Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, etc;
•Urmareste respectarea tehnologiei de executie;
•Participa, impreuna cu managerul de proiect, in pregatirea lucrarilor pe santier
•Urmareste o buna organizare si distribuire a personalului din subordine pentru a obtine ....
+373 22 87 65 5... www.search4staff.com ...
Secretar- Referent   new
31
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Secretar- Referent

Compania:
Una dintre cele mai mari companii nationale de software, orientata spre piata internationala de desfacere.

Responsabilitati:
•Primirea, transmiterea si inregistrarea corespondentei de intrare si de iesire;
•Pregatirea documentelor (comenzi, contracte, declaratii);
•Pregatirea si controlul calitatii documentelor prezentate spre semnare directorului;
•Monitorizarea executarii documentelor si comenzilor;
•Organizarea documentatiei, managementul documentelor, arhivare muncii.

Cerinte:
•Experienta de munca la un post....
+373 22 87 65 5... www.search4staff.com ...
Marketing /Trade Marketing Coordinator   new
31
Компания HR-Consulting (www.search4staff.com) по поручению своего клиента находится в поиске кандидатов на вакансию:

Marketing /Trade Marketing Coordinator

Компания:
Известная международная компания.

Основные обязанности:
•Мониторинг и анализ продаж;
•Обеспечение представленности товара в торговых точках;
•Управление бюджетом POS материалов, мониторинг и контроль POSM запасов;
•Разработка, внедрение и контроль выполнения стандартов мерчендайзинга;
•Разработка и внедрение трейдмаркетинговых мероприятий, направленных на увеличение продаж, дистрибуции и доли рынка, торговых марок компании.

Требования:
•Опыт работы в аналогичной должности 2+;
•Высшее образование- Маркетинг, П....
+373 22 87 65 5... www.search4staff.com ...
Менеджер по маркетингу   new
31
Компания HR-Consulting (www.search4staff.com) по поручению своего клиента находится в поиске кандидатов на вакансию:

Менеджер по маркетингу

Компания:
Крупная международная косметическая компания.

Обязанности:
•Работа с ключевыми клиентами с целью поддержки, информирования, мотивации и развития;
•Участие в разработке проектов для стимулирования роста продаж;
•Систематическое отслеживание и регулярный анализ результатов ключевых клиентов по основным бизнес показателям;
•Подготовка информационных и обучающих материалов для ключевых клиентов;
•Ведение документооборота и обновление базы данных ключевых клиентов.

Требования:
•Опыт работы в сфере обслуживания клиентов, включая о....
068503560 www.search4staff.com ...
Surveillants Audio/Video   new
31
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

Venez....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Surveillants Audio/Video   new
31
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

Venez....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Специалист по персоналу и юридическим вопросам   new
31
Компания HR-Consulting (www.search4staff.com) по поручению своего клиента находится в поиске кандидатов на вакансию:

Специалист по персоналу и юридическим вопросам

Компания:
Крупная международная компания.

Основная задача – участие в реализации проектов по управлению персонала, продвижение корпоративной культуры, развитие сотрудников; курирование всех юридических аспектов работы компании и соблюдения действующего законодательства/корпоративных процедур/техники безопасности.

Обязанности:
- Участие в планировании бюджета по персоналу (тренинги, льготы) и административным расходам, и контроль за выполнением статей бюджета;
- Проведение первичного интервью по найму персонала;
- ....
068503560 www.search4staff.com ...
lucru ( 5400-7800)   new
31
angajez urgent personal in oficiu lucru la calculator documente,
personalul.
cerinte
1.cunoasterea calculatorului la nivel de utilizator
2.limba rusa si romina
3.puctualitate
4.comunicabile
limba engleza nu este obligatorie
se ofera
venit 5400
instruire gratis
posibilitatea de acalatori
posibilitatea de crestere in cariera
grafic de lucru de luni-vineri de la 10.00-16.00
pentru detali ma puteti apela la nr.079106562
....
079106562 arteniii.ira@mail.ru ...
Lucru in GRECIA   new
31
7 Februarie - Tirg de joburi GRECIA pentru toate categoriile de persoane vorbitoare de limba RUSA !!!

( Intrarea Libera – Invitatia la tirgul de joburi o poti primi printr-o solicitare electronica atasind CV-ul la adresa: ustravel.moldova@gmail.com sau apropiindu-te la noi in oficiu pe str. Puskin 8, tel: 069949916
Ce conditii trebuie sa indeplinesti ?
- Cetatenie ROMANA
- Limba Engleza - nivel conversational
- Varsta cuprinsa intre 18-30 ani
- Persoana dinamica, pozitiva, flexibila, motivata
sa lucreze intr-un mediu competitiv
- Spirit de echipa si initiativa

Cat poti sa castigi ?
Salariu intre 450 - 800 Euro/Luna + bacsis.
Perioada de munca: 01 aprilie 2015 - 0....
02242081 USTravel.md ...
urgent!!!! persanal de oficiu   new
31

Angajez personal in oficiu
Lucru: la calculator, documentatii, convorbiri, preluarea apelurelor, prezentari, planificari
Program de Lucru: Luni-Vineri 10:00-17:00

Ofer:
Crestere in calificare 
Posibil ore flexibile 
İnstruire gratuita 

Cerinte: 
Responsabilitate
Punctualitate
Seriozitate
....
067119440 danielaharea@outlook.com ...
ggagpplz   new
31
scuuckpcmjtu, <a href="http://t-l-b.com/Relafen.html">Relafen tylenol</a>, gLLMgcz, [url=http://t-l-b.com/Relafen.html]Relafen site wikipediaorg[/url], LsBtcml, http://t-l-b.com/Relafen.html Relafen reviews, lQLLAUT, <a href="http://ratethecat.com/">Cats Pictures</a>, usxmZbS, [url=http://ratethecat.com/]Ragdoll cat pictures[/url], LCiFQQq, http://ratethecat.com/ Cat pictures captions, QNPAmtd, <a href="http://socioforesight.net/">Online blackjack winning strategy</a>, TWKyluG, [url=http://socioforesight.net/]Online blackjack school[/url], ZbfMgnn, http://socioforesight.net/ Play online blackjack game, kjGlSSZ, <a href="http://qualife.org/">Hgh workout</a>, UzRpjVr, [url=http://qualife.org/]....
123456 http://ratethecat.com/ ...
kebxztbs   new
31
pjcymkpcmjtu, <a href="http://eastcoventry.org/optionfair-review/">Optionfair</a>, WocRxye, [url=http://eastcoventry.org/optionfair-review/]Stock options fair market value[/url], iJbcSSc, http://eastcoventry.org/optionfair-review/ Optionfair, xvhvsAS.....
123456 http://eastcoventry.org/o... ...
qpmzdrho   new
30
hpquekpcmjtu, <a href="http://viagraknowledgebase.com/">Viagra uk</a>, svpyfny, [url=http://viagraknowledgebase.com/]Viagra suppliers in the uk[/url], dPxSVEX, http://viagraknowledgebase.com/ Buy Viagra, ObjCjGU, <a href="http://tarcintadinda.com/">Online slots with free sign up bonus</a>, JEEtfSp, [url=http://tarcintadinda.com/]Online Slots[/url], VdAzcXJ, http://tarcintadinda.com/ Tower gaming free online slots no download instant play, MkhTsdk, <a href="http://thefeistybulldog.com/100dayloans-review-find-out-if-its-scam-or-real.html">100DayLoans Review</a>, BifFdrN, [url=http://thefeistybulldog.com/100dayloans-review-find-out-if-its-scam-or-real.html]100DaysLoans Review[/url], OYJrMJT, ht....
123456 http://thefeistybulldog.c... ...
Barman   new
30
Cerinte:
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Studii sau cursuri in domeniu;
- Experienta este obligatorie;
- Persoana responsabila si cu dorinta de a se dezvolta permanent.

Avantaje:
- Salariu motivant si apreciere;
- Alimentatie achitata de catre companie;
- Traininguri sii dezvoltare profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa electronică: hr@44.md indicînd POZITIA la care aplica sau sa ne contacteze la numerele de telefon 060669769, 022855724.

Multumim anticipat.
....
---------- hr@44.md ...
Chelner   new
30
Cerinte:
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Experienta in domeniu este obligatorie;
- Studii sau cursuri de specialitate;
- Abilitati de comunicare, prezentare si organizare.

Beneficii:
- Salariu atractiv;
- Alimentaţie gratuita si transport din partea companiei;
- Traininguri pentru dezvoltare personala;
- Crestere profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica: info@dontaco.md indicind POZITIA la care aplica sau sa ne contacteze la numerele de telefon 060669769, 022855724.
....
060669769 sau 0... info@dontaco.md ...
Chelner   new
30
Cerințele complexului:
- Cunoașterea limbii române și ruse;
- Curiozitate și interes față de domeniul de lucru;
- Experiența de muncă este obligatorie.

Avantajele complexului:
- Salariu motivant și apreciere;
- Alimentaţie achitată de către companie;
- Traininguri și creștere profesională;
- Lucru într-o echipă tînără și ambițioasă

Sună acum la numărul de telefon 078898905 sau expediază CV-ul pe adresa electronică hr@44.md

Vom fi bucuroși să colaborăm.....
078898905 hr@44.md ...
Operator GERMANA 8000 LEI   new
30
Compania Primocontatto angajeaza vorbitori de limba GERMANA.

Cerinte:
· cunoştinţe bune a limbii GERMANE
· persoană responsabilă, punctuală

Beneficii:
· salariu motivant si stabil 8000 LEI
· dezvoltare profesionala continua.

Asteptam CV-urile voastre la primocontattosrl@gmail.com....
022 260592 0690... primocontattosrl@gmail.com ...
jurist şi şef serviciul juridic   new
30
Şef serviciu juridic şi jurist
Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare juridice;
-Experienţă profesională de cel puţin 5 ani (preferabil în domeniul dreptului economic);
-Cunoaşterea avansată a limbilor română şi rusă (engleza constituie un avantaj);
-competenţe de lucru la computer;
- capacitatea de a conlucra în echipă.
-responsabilitate, punctualitate, acurateţe, spirit organizatoric.
-seriozitate, competenţă profesională.
Persoanele interesate pot expedia un CV la adresa milestiimici@dnt.md
sau la numărul de fax 382 777. Pot contacta serviciul pers....
022-382777,6911... milestiimici@dnt.md ...
Lucru in GRECIA   new
30
7 Februarie - Tirg de joburi GRECIA pentru toate categoriile de persoane vorbitoare de limba RUSA !!!

( Intrarea Libera – Invitatia la tirgul de joburi o poti primi printr-o solicitare electronica atasind CV-ul la adresa: ustravel.moldova@gmail.com sau apropiindu-te la noi in oficiu pe str. Puskin 8, tel: 069949916
Ce conditii trebuie sa indeplinesti ?
- Cetatenie ROMANA
- Limba Engleza - nivel conversational
- Varsta cuprinsa intre 18-30 ani
- Persoana dinamica, pozitiva, flexibila, motivata
sa lucreze intr-un mediu competitiv
- Spirit de echipa si initiativa

Cat poti sa castigi ?
Salariu intre 450 - 800 Euro/Luna + bacsis.
Perioada de munca: 01 aprilie 2015 - 0....
02242081 USTravel.md ...
Bucatar (sectia carne)   new
30
Cerinte:
- Studii de specialitate;
- Experienta de munca minim 1 an;
- Fisa medicala activa;
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Persoana activa, responsabila si rezistenta la stres.

Beneficii:
- Salariu motivant si apreciere;
- Alimentatie gratuita;
- Traininguri si dezvoltare profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica: hr@44.md indicind POZITIA la care aplica sau sa ne contacteze la numerele de telefon 060669769, 022855724.
....
060669769 sau 0... hr@44.md ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md