:  
  : 39
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Мастер приемщик   new
30
Компания «LuxUp Service» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Мастер приемщик

Требования:
- Знание устройства автомобиля и принципов работы;
- Опыт работы с клиентами;
- Водительские права категории "В";
- Знание языков (румынский, русский);
- Уверенный пользователь ПК;
- Стрессоустойчивость, умение работать с конфликтными ситуациями;
- Готовность работать не нормировано;
- Опрятная внешность;
- Дисциплинированность, ответственность, трудоспособность.

Техническое образование в области ремонта и ТО автомобилей приветствуется

Компания предлагает:
- достойную заработную плату
- социальный пакет,
- приятные условия труда
- молодой и дружный коллектив
....
hr@dixi-auto.md   ...
Director executiv   new
30
SRL Polistil anunță concurs pentru suplinirea funcției de Director Executiv.

Sarcini și responsabilități:

- Studii superioare, în una din următoarele domenii: juridic, economic;
- Experiență în administrare și conducere minim 3 ani;
- Asigurarea managementului eficient al activităților organizației, al resurselor umane, al activității financiar-contabile și al resurselor materiale;
- Realizarea rapoartelor pentru Director General;
- Abilităţi de scriere a noi proiecte şi gîndire strategică;
- Coordonarea activitatii departame....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Manager vanzari   new
30
SRL Polistil anunță concurs pentru suplinirea funcției de manager vanzari.

Sarcini și responsabilități
- studii superioare finalizate ;
- experienta in vanzari;
- abilitati de negociere;
- abilitati de comunicare si relationare;
- abilitati calcul matematic;
- ambitie, perseverenta, competitivitate;
- orientare catre client si catre rezultat;
- cunostinte operare PC - Word, Excel;
- pot aplica si candidati fara experienta dar care au o atitudine de invingator

Descrierea jobului:
- Reprezinta interesele comerciale ale Companiei si partenerilor
- Mentine relatiile cu clientii existenti, prospecteaza piata si extinde portofoliul de clienti
- Real....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Furnizor, logistician   new
30
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de furnizor, logistician, pentru regim full-time. Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică.

Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- experiență în negocierea contractelor,
- furnizarea de materiale de construcții și de monitorizare livrarea lor,
- negocierea cu furnizorii,
- planificarea și programarea livrărilor,
- control al inventarului,
- controlul sosirii 5....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Diriginte de santier - divizier   new
30
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de diriginte de şantier - divizier , pentru regim full-time. Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică.
Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:
studii superioare de specialitate (construcţii, inginerie civilă, industrială sau agricolă);
competenţă în îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce ţine de supravegherea executării lucrărilor de construcţii,....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Contabil   new
30
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de contabil.

Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică. Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Responsabilitati
-Analizeaza activitatea economico- financiara a societatii;
-Inregistrarea documentelor contabile;
-Verificarea inregistrarilor contabile efectuate si validarea lor;
-Efectuarea de operatiuni contabile specifice;
-Evidenta si urmarirea costurilor si veniturilor pe lucrari;
-Asigura respectarea l....
(022)24-47-23 polistil.construct@mail.ru ...
Lucru în oficiu   new
30
Am nevoie urgent de personal în oficiu :
Lucru dat este cu:
a)Documente; d.)Scheme;
b)Personalul; e.)Înscrieri;
c)Calculatorul;

Cerințe:
1.Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator;
2.Limbă: Română / Rusă;
3.Abilități organizatorice;
4.Comunicabilitate;
5.Dorinta de a munci;

Se oferă:
1.Venit de la 5800 lei;
2.Posibilitatea de a călători;
3.Posibilitatea de a deveni independent financiar;

Grafic de lucru de la 10.00-16.00 , luni -vineri .
Alte detalii doar la telefon!!!
Pentru detalii mă puteți contacta la nr.079106562 , art....
079106562 arteni.2016@mail.ru ...
Помощник юриста   new
30
Транспортной компании занимающейся грузоперевозками по международным маршрутам, требуется на постоянную работу - юрист.
Обязанности:
подготовка договоров, контрактов, соглашений, протоколов;
защита интересов компании в судебных инстанциях;
проведение юридической экспертизы по договорам, приказам, инструкциям;
оказание правовой помощи,
подготовке и оформлении различного рода документов;
рассмотрение претензий, судебных дел;
информирование работников предприятия о действующем законодательстве и изменениях в нем;
Требования:
высшее юридическое образование;
хорошее владение русским и государственным языками;
опыт работы не менее 1 года;
предусмотрительность и ответ....
+37360172233   ...
Lacatus   new
30
Lacatus - Experienta 2-3 ani. Virsta pina la 50 ani. Lucru in echipa. Abilitati de comunicare peste mediu. Salariu motivant! Colectiv energic!!! Tel 069368255
tel 069368255 angajare@creator.md ...
Designer mobilier la o fabrica de mobila:   new
30
Virsta 25-30 ani. Cunoasterea limbilor rusa/engleza ar fi un avantaj. Experienta 2-3 ani. Lucru in echipa. Abilitati de comunicare peste mediu. Salariu motivant! Colectiv tinar si energic!!! Transmite-ti CV-ul pe emailu-ul: angajare@creator.md....
tel 022 748470 angajare@creator.md ...
Asamblori si lemnari   new
30
Angajam asamblori tapiteri si slefuitori la fabrica de mobila Creator Iurie Bors, cu experienta de 2-3 ani in domeniul producerii mobilierului. Salariu motivant!!!!
Nr de tel – 069753781
Nr de tel - 069... angajare@creator.md ...
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ   new
30
Дистрибьюторская компания (Торговля продукты питания) ищет на должность: “ТОРГОВЫЙ АГЕНТ“
Задачи и обязанности:
- Заключение сделок купли-продажи
- Оказывать консультации покупателям по вопросам ассортимента, наличия и количества товара.
- Предоставлять клиенту информацию о производителях и прочих вопросах связанных с продажей данного товара.
- Организация доставки купленной продукции
Требования к кандидату:
- опыт в продажах продовольственных товаров (опыт работы в ХоРеКа является преимуществом)
- знание русского и румынского языка
- наличие водительских прав, (водительский стаж). Наличие автотранспорта приветствуется.
- знание ПК
Деловые качества: - коммуникабельность, ....
022102723 arta_culinarului@inbox.ru ...
AGENT VINZARI   new
30
Compania de distribuție (Produse alimentare)
Post vacant: AGENT VINZARI
Studii: superioare sau de profil este un avantaj
Program de lucru: full time
Cerințele: experienţă în vânzări de produse alimentare pe piaţa din MOLDOVA (experienţa de lucru in HoReCa va fi un avantaj)
- cunoştinţe de limbă rusă şi română
- permis de conducere categoria B. (experienţa de conducere nu mai mică de 3 ani) Deţinerea unui automobil poate fi avantaj
- cunoştinţe de PC-uri
Calităţile candidatului:
- abilitaţi de comunicare si negociere, capabil de a lucra in echipa; responsabil,....
022102723 arta_culinarului@inbox.ru ...
Бухгалтер - консультант 1С   new
30
Группа компаний Meta создает для клиентов качественный и изысканный продукт. Все под ключ! На сегодняшний день Мы являемся одним из лидеров в сфере информационных технологий в Молдове. Мы осуществляем разработку, внедрение и сопровождение информационных систем на
базе платформы 1С, создаем сайты и помогаем их продвигать.

Став членом команды Meta, Вы становитесь участником глобального процесса по внедрению инноваций!

Новые горизонты в реализации своих творческих амбиций, опыт работы на международном уровне ждут Вас.
Мы растем и ищем профессионалов высокого уровня! Мы приглашаем Вас в свою команду!

З/п от 5000 до 7000 леев
Требования к кандидату:
1. Опыт работы в 1С бухгалтерии (....
022857157 meta.md ...
менеджер-логист по грузоперевозкам   new
30
Кандидат должен обладать способностью легко заводить деловые знакомства.
Готовность принимать самостоятельные решения, планировать свою работу без напоминаний начальника.
Самоорганизованность, способность к обучению и восприятию нового материала.
Позитивное мышление, честность, ответственность, стрессоустойчивость и энергичность — это не просто слова в вашем резюме, а характеристики, которые действительно вам присущи.
Хороший процент за хорошую работу. (Выплата — раз месяц). Размер по результатам собеседования.
Официального трудоустройства после прохождения испытательного срока.
Полный доступ ко всем транспортным биржам + рабочий аккаунт в системе автоматизированнго управления перевозк....
+37360172233   ...
менеджеры   new
30
Набираем энергичных, ответственных, инициативных для открытия и развития своего бизнеса.
Мария
068017222
068017222   ...
manager de oficiu   new
30
Manager vînzări (ferestre cu geam termopan)
Dacă eşti o persoană activă, resposabila, cu initiativa, cu nivel de organizare înalt, capabil să ia decizii, cu scopuri mari si faci totul, ca sa le atingi, atunci esti persoana de care avem nevoie !!!

Compania angajeaza persoane:
• orientate spre rezultat, care au dorinţă de a munci împreună cu noi pentru a creşte atît PROFESIONAL cît şi FINANCIAR.
• Care prind repede materialul şi au mare dorinţă de a cunoaşte în permanenţă ceva nou!
• Care vorbesc limba rusă şi limba română la perfecţie. Vîrsta ....
022421490, 0682... irinbesliu@mail.ru ...
urgent...oferta de munca 5500-9800lei   new
30
Am nevoie de o persoana comunicabila, punctuala,
dornica de a munci. Lucrul este in oficiu cu persoanele, discutii telefonice, calculator, ceva documentatie.
Experienta:
-Nu este obligatorie (instruim);
-Fara limita de virsta;
-Angajam oficial.
Grafic de lucru: luni-vineri(11:00-17:00)-posibil grafic flexibl;
Salariul: de la 5500-9800lei…+ premii.....
068055296 capatinavictor92@yahoo.com ...
Sofer 14777   new
30
Conducatori auto in taxi 14777.
Cerinte:
- experienta cel putin 3 ani
- adeverinta medicala, certificat narcologic
- certificat de competenta professionala
Salariu decent, pachet social garantat .....
022-882377, 068...   ...
Diriginte\Farmacist in Cricova   new
29
Diriginte\Farmacist in Cricova
79443962, 02255... valeryvladimir@gmail.com ...
hjjrduks   new
29
ikqjskpcmjtu, <a href="http://worldnewscasino.com/">blackjack</a>, eqijXVO, [url=http://worldnewscasino.com/]blackjack[/url], nMkikwA, http://worldnewscasino.com/ blackjack online, EqvSYiP, <a href="http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace">spin palace casino</a>, bttRUQS, [url=http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace]Spin palace casino review[/url], QFaFBHj, http://velvetnepenthe.com/review/casino/spinpalace Spin casino palace, ksfhZTf, <a href="http://uk-engagement-rings.co.uk/">Engagement Rings</a>, cDfKjdh, [url=http://uk-engagement-rings.co.uk/]Engagment Rings[/url], Unceuzv, http://uk-engagement-rings.co.uk/ Engagement Rings Uk, acJnAPp, <a href="http://theangrybird....
123456 http://tevalifeagents.com... ...
Sofer 14777   new
28
Conducatori auto in taxi 14777.
Cerinte:
- experienta cel putin 3 ani
- adeverinta medicala, certificat narcologic
- certificat de competenta professionala
Salariu decent, pachet social garantat .....
022-882377, 068...   ...
cmmkktoy   new
28
okmmdkpcmjtu, <a href="http://aboutchampix.com/">Pfizer champix review</a>, TBMuDPD, [url=http://aboutchampix.com/]Order champix uk[/url], JvrYCyk, http://aboutchampix.com/ Remedio para parar de fumar champix, vstopQJ.....
123456 http://aboutchampix.com/ ...
Manager vinzari   new
27
Manager vinzari

Cerinţe obligatorii faţă de candidat:

-Studii superioare sau medii , experienta de munca in domeniu nu este obligatorie;
- Abilităţi de comunicare în limbile româna si rusa , cunoasterea mai multor limbi straine prezinta un avantaj;
-Nivel inalt de eficienta;
- Cunoaşterea de bază a calculatorului ;
- Onestitate, corectitudine, responsabilitate ,punctualitate , rezistenta la stress;
- Dorinta de a avea un venit bun.
Responsabilităţi:
- Menţinerea clienţilor existenţi;
- Căutarea activă şi atragerea noilor clienţi;
- Efectuarea convorbirilor telefonice si discutarea condi....
060011136 02260... www.moldovatruck.md ...
БУХГАЛТЕР   new
27
Компания «Dixi Media» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

БУХГАЛТЕР

Основные обязанности:
- ведение регистра покупок и продаж;
- учет взаиморасчетов с поставщиками, работа с дебиторами и кредиторами;
- выписка счетов;
- формирование отчета по НДС;
- внутренние отчеты;
- учет товарно-материальных ценностей (ОС, МБП, материалов).

Требования к кандидату:
- средне-специальное или высшее образование по специальности;
- стаж работы от 2-х лет;
- владение русским, румынским языками;
- владение ПК, 1С 8, новый план счетов, Microsoft Office;
- ответственность, исполнительность, организованность;
- умение работать в команде.

График работы: полный день
Досто....
hr@dixi.md   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md