:  
  : 4
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Operator/Consultant Telemarketing   new
2
Actiprodnet este o întreprindere de succes, care activează pe piața din Republica Moldova de peste 7 ani. Compania oferă servicii în domeniul comunicării, a centrelor de contact, a gestionării și moderării site-urilor web. Recrutăm persoane ce cunosc limba franceză.
Vă oferim:
Un pachet social complet.
Un salariu competitiv
Instruirea este achitată de catre angajator.
O ambianţă plăcută de muncă.
O echipă tînară şi dinamică.
Un program flexibil de lucru și transportul asigurat de angajator.
Studenți....
068555954 c.morari.gpg@gmail.com ...
Designer   new
2
Designer
Companie stabilă, care se află in continuă dezvoltare, angajează persoane la locuri permanente de munca în functie de designer, cu perspectivă de crestere profesională /
Compania oferă loc de muncă stabil in echipă tinară, instruire în specialitate.
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare de profil;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- cunoasterea calculatorului (Windows, MS Office) 1С;
- Experienta de lucru Corel Draw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator;
- Cunoaşterea şi utilizarea eficient....
022-808-444, mo...   ...
Specialist IT   new
2
Responsabilități:
- mentinerea in buna functionare a statiilor de lucru: devirusari, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (inlocuire componente)
- instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor incidente tehnice
- instalarea de noi echipamente
- administrarea sistemelor de calcul
- administrarea retelelor de calculatoare
- administrarea si mentenanta echipamentelor periferice (imprimante, multifunctionale, scannere)
- asistenta tehnica pentru utilizatori
- securitatea informatiei

Cerințe:
- studii în domeniul tehnologiilor informaționale/telecomunicațiilor (complete sau incomplete);
-....
069658016, 0224... internet4@mail.ru ...
менеджеры   new
2
Invităm manageri calificaţi, conducători de proiecte in diverse domenii.Cerinţe: experienţă de lucru cu cetăţenii, abilităţi de a lucra in echipă, capacităţide comunicare in limba rusă.
Maria
068017222....
068017222   ...
Operator/Consultant Telemarketing   
1
Posturi de muncă atractive pentru tineri absovenţi, studenţi și mămici ce cunosc limba franceză!
Actiprodnet este o întreprindere de succes, care activează pe piața din Republica Moldova de peste 7 ani. Compania oferă servicii în domeniul comunicării, a centrelor de contact, a gestionării și moderării site-urilor web. Recrutăm persoane ce cunosc limba franceză.
Vă oferim:
Un pachet social complet.
Un salariu competitiv
Instruirea este achitată de catre angajator.
O ambianţă plăcută de muncă.
O echipă tînar....
068555954 c.morari.gpg@gmail.com ...
Менеджер по продажам   
1
Esperanza SRL
Менеджер по продажам

Преуспевающая компания объявляет конкурс на должность менеджера по продажам и развитию новых направлений.

Требования:
-Мужской пол;
-Опыт работы приветствуется;
-Умение вести переговоры;
-Знание румынского и русского языков;
-Знание компьютера, Интернет;
-Приветствуется наличие личного автомобиля.

Обязанности:
-Продажа и продвижение услуг компании;
-Ведение полного цикла продаж от "холодного" звонка до подписания договора;
-Организация и проведение встреч/переговоров на высоком уровне.

Личные качества:
-Энтузиазм;
-Активность;
-Честность;


Мы предлагаем:
-График работы 5/2; с 9:00 – до 18:00;
-Интересную работу в компании с ....
068418181   ...
Менеджер по продажам   
1
Esperanza SRL
Менеджер по продажам

Преуспевающая компания объявляет конкурс на должность менеджера по продажам и развитию новых направлений.

Требования:
-Опыт работы приветствуется;
-Умение вести переговоры;
-Знание румынского и русского языков;
-Знание компьютера, Интернет;
-Приветствуется наличие личного автомобиля.

Обязанности:
-Продажа и продвижение услуг компании;
-Ведение полного цикла продаж от "холодного" звонка до подписания договора;
-Организация и проведение встреч/переговоров на высоком уровне.

Личные качества:
-Энтузиазм;
-Активность;
-Честность;


Мы предлагаем:
-График работы 5/2; с 9:00 – до 18:00;
-Интересную работу в компании с молодым и дружн....
068418181   ...
менеджеры   
1
Офисная работа.Быстрая обучаемость. Свободный график.
Требования:коммуникабельность, творческий подход к работе, Знание русского языка.
Мария
068017222
068017222   ...
contabil sef   
30
Anunțăm concurs pentru postul de Contabil șef, care va exercita:
- Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă fiscale , statistice şi a rapoartelor financiare.
- Contabilitatea datoriilor, creanţelor şi analiza acestora după termenul de apariţie;
- Contabilitatea şi analiza în valută străină a operaţiunilor bancare
Cerinte fata de candidat:
- Studii superioare (contabile)
- Cunoasterea sistemului national contabil, legislatia fiscala
- Experienta min 2-3 ani
- Cunostinte temeinice de operare PC (1C, Word, Excel)
- Programul 1C
- Abilitati de planificare si organizare.
- Gindire analitic....
(22) 843242 belnisoffice@gmail.com ...
Designer 2D   
30
lucru in oficiu unei echipe tinere full-time
sarcini de baza prelucrarea imaginilor in photoshop.
cunoastere fluenta a programei photoshop.

salariu 4000-5000 lei

CV obligatoriu
078178746 www.apparentreality.co ...
менеджеры   
30
Интеллектуальная работа деловым, ответственным в возрасте от 19 лет, владеющих русским языком. Возможность карьерного роста.Свободный график.
Мария
068017222
068017222   ...
косметолог   
29
КОСМЕТОЛОГ
Требования:
- высшее медицинское образование,
- опыт работы от 2-х лет,
- комплексные программы, аппаратная косметология уходы‚ мезотерапия‚ чистки: мануальные‚ ультразвуковые; пилинги‚ эпиляция.
- ухоженная внешность,
- владение русским, румынским языками,
- быстрая обучаемость, желание развиваться в сфере красоты и здоровья;
- умение грамотно консультировать людей,
- наличие сертификата о прохождении курсов косметологии.
График работы через день с 8 до 20 часов, в воскресенье с 9 до 18 час, з/п - % по результатам собеседования.
CV с указанием должности в теме письма, на которую вы претендуете, высылать на адрес: yadata@rambler.ru....
022-843-036 tibetmed.md ...
Conducator auto.(rom.rus.) urgent!   
29
Conducător auto (şofer)
Compania angajeaza la lucru sofer.
Conditiile:
-Experienta in calitate de sofer 3-5 ani;
-serios;
-responsabil;
Obligatoriu sa fie in posesie automobil propriu:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (propuneti variante)
- Mercedes Vito;
- Peugeot boxer;
- Sitroen gumper;
- Fiat ducato.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893

Водитель
Фирма приглашает на работу водителя.
Требования:
- опыт работы водителем 3-5 лет;
- серьезный;
- ответственный;
- аккуратный;
Обязательно наличие личного автотранспорта:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (можно предложить варианты)
- ....
022-808-444, mo...   ...
Менеджер по продажам   
29
Esperanza SRL
Менеджер по продажам

Преуспевающая компания объявляет конкурс на должность менеджера по продажам и развитию новых направлений.

Требования:
-Опыт работы приветствуется;
-Умение вести переговоры;
-Знание румынского и русского языков;
-Знание компьютера, Интернет;
-Приветствуется наличье личного автомобиля.

Обязанности:
-Продажа и продвижение услуг компании;
-Ведение полного цикла продаж от "холодного" звонка до подписания договора;
-Организация и проведение встреч/переговоров на высоком уровне.

Личные качества:
-Энтузиазм;
-Активность;
-Честность;


Мы предлагаем:
-График работы 5/2; с 9:00 – до 18:00;
-Интересную работу в компании с молодым и дружн....
068418181   ...
менеджеры   
29
Офисная работа.Быстрая обучаемость. Свободный график.
Требования:коммуникабельность, творческий подход к работе, Знание русского языка.
Мария
068017222
068017222   ...
Agent secţia vinzări cu ridicata (rom.rus.)   
28
Agent secţia vînzări cu ridicata.
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de agent secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – management;
-Experienta in functia propusa este o preferinta;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 s....
022-808-444, mo...   ...
Дизайнер интерьера   
28
Дизайнерское бюро приглашает на работу дизайнеров интерьера.
Требование к кандидату:
- Знание 3DS max на высоком уровне
- Photoshop
- AutoCAD или ArchiCAD
- ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН (2-3 года), СТУДЕНТАМ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ
- Оперативность и скорость в работе

Офис находится Ботанике.
Рабочий график: Пон-Пятн с 9-00 до 18-00.
Просьба присылать Ваши портфолио и CV по адресу hr@avdeco.ru .
В портфолио должны присутствовать примеры Ваших работ, как в 3DS Max так и чертежей к ним.....
. hr@avdeco.ru ...
менеджеры   
28
Без стартового капитала возможность создания собственного бизнеса, совмещения с другими видами деятельности или учебой. Карьерный рост и постоянно растущий доход.
Мария
068017222
068017222   ...
Монтажник технических средств безопасности   
25
ТРЕБОВАНИЯ:
-Молдой человек ответственный, пунктуальный, исполнительный;
-Возраст от 22 до 35 лет;
-Образование – техническое высшее или среднее ;
-Опыт работы -желательно (но не обязательно).

ОБЯЗАННОСТИ:
-работа со слаботочными сетями;
-выполнение работ по монтажу технических средств безопастности: ОПС‚ видеонаблюдения‚ СКУД;
-умения и навыки работы с электрооборудованием;
-привествуется опыт работ по техническому обслуживанию систем безопасности.


УСЛОВИЯ:
-Стабильная работа в стабильной компании;
-Дружный, молодой коллектив;
-Регулярная оплата труда;
-Четкая постановка задач от руководства компании своим сотрудникам;
-Полный социальный пакет;
-Большие возможно....
078333633 02226... iss.sistem@mail.ru ...
Manager superior vinzari cu ridicata   
25
Manager superior secţia vinzări cu ridicata
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de manager superior secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – management;
-Experienta in functia propusa este o preferinta;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la ....
022-808-444, mo...   ...
Agent vînzări.   
25
Agent secţia vînzări cu ridicata.
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de agent secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – management;
-Experienta in functia propusa este o preferinta;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 s....
022-808-444, mo...   ...
Vinzator-consultant (birotica)   
25
Vinzator consultant
Companie stabilă, care se află in continuă dezvoltare, angajează persoane la locuri permanente de munca în functie de vinzatori, cu perspectivă de crestere profesională (manager in vînzări)
Compania oferă loc de muncă stabil in echipă tinară, instruire în specialitate.
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii medii speciale sau superioare de profil;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- cunoasterea calculatorului (Windows, MS Office) 1С;
- Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a tehnici....
022-808-444, mo...   ...
Sef sectie vinzari cu ridicata(rom.rus.)   
25
Sef sectia vinzari cu ridicata
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de sef secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – comert, economie sau alte de profil;
-Experienta in functia propusa 4 – 5 ani;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 s....
022-808-444, mo...   ...
Customer Support Team Member   
25
Sunrise Innovations is looking for new staff to join the team!

If you:

- Possess strong written and spoken English
- Have strong written communication skills
- Are willing to learn and develop
- Work well in a team and individually

Then you might just fit the team! Previous experience welcomed, but not mandatory.

Some of Customer Support tasks:

- Handling incoming customer issues (we work with an international range of customers)
- Responding to emails in a timely fashion
- Answering incoming calls
- Delegating issues to the relevant department and following up on them
- Managing several customer accounts (contacting customers periodically)
- Ensure customers are overa....
068648583 www.sunriseinnovations.ie ...
менеджеры   
25
Офисная работа.Быстрая обучаемость. Свободный график.
Требования:коммуникабельность, творческий подход к работе, Знание русского языка.
Мария
068017222
068017222   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md