НОВЫХ:  
  Вакансий : 107
  Резюме : 0
ru  ro
    ВСЕ РЕЗЮМЕ    ВСЕ ВАКАНСИИ  ПОИСК  ФОРУМ  ПОМОЩЬ 
 
ДОБАВИТЬ ВАКАНСИЮ
ДОБАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Кадровые агенства
Работа за рубежом
Куда пойти учиться?
Трудовой кодекс (2003)
Размещение рекламы
Горячая линия 

 

 
 

 
 
БАНК ВАКАНСИЙ / ПОСЛЕДНИЕ ВАКАНСИИ
Требуется : Дата


Callcenter

ICS TRANSCOLOR SRL
Contabil sef

Cerinte:

-virsta 25-40 ani;
-studii superioare economice;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului si programului 1C;

Contabil ajutor

Cerinte:

-virsta 25-40 ani;
-studii superioare economice;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului si programului 1C;

Manager-designer

Cerinte:

-virsta 22-30 ani;
-studii superioare;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului;

Vinzator-consultant

Cerinte:

-virsta 22-30 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului;

Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail: color@color.md
Sau sunati la telefon: +373 79122402.
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå ГЁ 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, Г± ðàñ÷¸òîì Г­Г  ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • ГЌГҐ-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ ГЁ êàìåðû Гў ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ Гў ГЄГЁГ­Г® ГЁ ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå ГЁ îïûò ðàáîòû Г± 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé ГўГЄГіГ±, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ Гў ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ГЁ îïûò ðàáîòû Гў êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî Г± ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå Г± ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì ГЁ ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü Г­Г Г¬, ãäå ГЁ êîãäà ГўГ» ðàáîòàëè, ГЄГ ГЄГЁГҐ âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, ГЄГ ГЄГЁГҐ çàêàí÷èâàëè êóðñû ГЁ ГЄГ ГЄГЁГҐ ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè ГЁ ñèñòåìû ГўГ» ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

• Senior Java Software Developer
• Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18 сентября
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 Подробнее...
Contabil   
16 марта
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com Подробнее...
Преподаватель иностранных языков   
19 августа
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 Подробнее...
contabil-sef   
17 июля
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md Подробнее...
Economist   
8 апреля
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru Подробнее...
екскаваторщик   new
21 апреля
Екскаваторщик со стажем не ме менее 5 лет на екскаваторе ЕО -33-22
069178124   Подробнее...
официант   new
21 апреля
Требования:
- ответственность
- пунктуальность
- умение работать в команде


Условия труда:
- достойная заработная плата
- соц.пакет
- дружный коллектив
022 500 757   Подробнее...
Urgent,Срочно!!!Munca in Cehia,Чехия   new
21 апреля
Urgent este nevoie de lucratori
la depozituri(barbati si femei,cupluri,necalificati)
la confectionarea paletelor(padoane)(собирать подонны)
specialisti in constructii
producerea politelenului
femei la producerea carne,peste,ect.
femei la patiserie(пекарня)
femei la uzina de plasturi
(Legal,Oficial)(Garantie)(Pasaport Romin,Bulgar) Conditii bune Pentru detalii sunati


Tara: Cehia * In calitate de: muncitor necalificat femei(peste,carne, ect.) Conditii: virsta maxima de 40 ani, Salariul: 2,5-Euro, in mediu 800,-Euro/luna, Orarul muncii: 8-10 ore/zi, 6 zile/saptamana Cazarea: gratis Contract de munca: pe o perioda de 3 luni, cu posibilitea de prelungire


Tara: Cehia * In calita....
079507874,06947...   Подробнее...
Оператор ввода данных.   new
21 апреля

Международная компания ORBIT объявляет конкурс на должность:

Оператор ввода данных.

Требования к кандидату:
- Высшее образование в сфере экономики/менеджмента/программирования
- Знание языков: русский, румынский
- Знание и практический опыт работы в MS Excel (обязательно).
- Опыт работы в MS Access приветствуется.
- Внимательность, коммуникабельность, желание учиться
- Желателен опыт работы в подобной должности

Компания предлагает
- Стабильную высокую заработную плату
- Социальный пакет
- Карьерный рост
- График работы: 5 дней в неделю, с 8:30-19:00
- Наш адрес: Calea Basarabiei 30, 2 этаж.


Резюме принимаются:
по е- mail orbitmd_hr@mail.ru
(с пометкой на по....
79940024 www.wrigley.com Подробнее...
АГЕНТ ПО ПРОДАЖАМ   new
21 апреля
Компания, официальный дистрибьютор жевательной резинки "ORBIT", шоколадок “SNICKERS”, “MARS”, “BOUNTY” и кормов для домашних животных “WHISKAS”, “CHAPPI”, “KITEKAT”,
объявляет конкурс на должность

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Требования к кандидатам:
- Наличие водительского удостоверения,
стаж вождения не менее 1 года;
- Наличие автомобиля ТИПА Wolksvagen T-4, Рено Кангу или Ford Tranzit.
Компания обеспечивает:
- Стабильную высокую заработную плату;
- Профессиональное развитие/ карьерный рост;
- Компенсацию транспортных расходов;
- Оплату мобильной связи.

Резюме принимаются:
по е- mail: orbitmd_hr@mail.ru
(с пометкой “пост агента по продажам”) или звонить по тел.: 07994....
79940024 www.mars.com Подробнее...
Заведующий складом   new
19 апреля

Крупная компания по импорту и дистрибьюции алкогольной продукции находится в поиске кандидатов на вакантную должность заведующий складом


Профессиональные требования:
Опыт организационной работы на складе от 2 лет‚ аналитический склад ума‚ требовательность и настойчивость.
Обязательно: знание условий хранения алкогольных напитков и продуктов питания.
Готовность к активной работе.

Обязанности:
Организация работы склада по приему‚ хранению‚ сборке и проверке заказов‚ рациональное размещение на складе по адресам и отпуску ТМЦ‚ контроль за движением и остатками товара‚ отчетность‚ подготовка и проведение инвентаризаций. Руководить работой склада по приему, хранению и отпуску товар....
060033334   Подробнее...
Разыскивается идеальный Веб Дизайнер.   new
18 апреля
Разыскивается идеальный Веб Дизайнер.

Идеальный веб дизайнер. Получив задание, спрашивает о цели. Если может решить проще — предложит решение. Не перекладывает ответственность и не ищет виноватых. Умеет в сжатые сроки предложить хорошее решение и защитить его. Умеет работать с верстальщиками и программистами, предлагает идеи и думает о том, как помочь им выполнить задание.

- Опыт и портфолио обизательны!
- Знание дизайнерского ПО на уровне эксперта: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Muse(огромный ПЛЮС)
- Знание основ юзабилити, понимание функциональных особенностей различных элементов интерфейса;
- Знание принципов построения сайтов;
- Уметь работать «на заказчика», соблюда....
060536653 job@humanface.ru Подробнее...
Менеджер по экспортным продажам   new
18 апреля
Крупная компания по производству алкогольной продукции находится в поиске кандидатов на вакантную должность
Менеджера по экспортным продажам


Служебные обязанности:
1.Поддержка и развитие отношений с клиентами компании;
2.Поиск новых потенциальных клиентов за пределами страны;
3.Ведение переговоров по продаже продукции и заключение контрактов;
4.Контроль выполнения сроков и условий контрактов;
5.Координация процесса оформления документов отгружаемой на экспорт продукции;
6.Осуществление работ в области внешнеэкономической деятельности предприятия с соответствующими ведомствами страны.Требования к кандидатам:
1.Обязательное высшее образование – экономика, финансы, право; ....
000000000 resurse.um@gmail.com Подробнее...
Бухгалтер-кассир   new
18 апреля
Возраст от 22 до 35 лет
Высшее образование (бухгалтерский учет)
Свободное владение государственным и русским языками
Опыт работы не имеет значения
Знание бухгалтерского учета (банк, касса)
Знание 1C v.7.7
Гибкость мышления, умение принимать решения
Ответственность

Мы гарантируем своим сотрудникам:
Своевременную мотивирующую заработную плату;
Социальный пакет;
Обед;
Возможности профессионального роста

Заинтересованные кандидаты могут отправить CV с фотографией на e-mail: paereli@krepej.md Все отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование.
....
022-844674, 078... www.lider.md Подробнее...
Contabil-casier   new
18 апреля
Virsta intre 22 si 35 ani
Studii superioare in domeniu
Cunoasterea limbii de stat cit si celei ruse
Experienta nu are importanta
Cunoasterea contabilitatii (banca, casa)
Experienta de lucru in 1C v.7.7
Flexibilitate, capacitate de adoptare a deciziilor
Responsabilitate

Garantam angajatilor:
Salariu competitiv
Pachetul social
Prinzul
Oportunitati de sporire a nivelului profesionist

Persoanele interesate sunt incurajate sa expedieze CV-ul cu poza recenta la e-mail: paereli@krepej.md
Persoanele selectate vor fi invitate la interviu
....
022-844674, 078... www.lider.md Подробнее...
Czech Market - Asistent Serviciul Clientela   new
18 апреля
Czech Market - Asistent Serviciul Clientela
Descrierea postului:
In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba ceha presupune capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici birocratice.

Activitate:
- receptionarea apelurilor telefonice
- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor
- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale
- oferirea suportului informational clientilor
- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

C....
Télép... hr.gpgconsulting@gmail.com Подробнее...
Polish Market - Asistent Serviciul Clientela   new
18 апреля
Polish Market - Asistent Serviciul Clientela
Descrierea postului:
In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba ceha presupune capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici birocratice.

Activitate:
- receptionarea apelurilor telefonice
- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor
- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale
- oferirea suportului informational clientilor
- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com Подробнее...
RESPONSABLE CONTENU SITES WEB   new
18 апреля
NOUS RECRUTONS
RESPONSABLE CONTENU SITES WEB

GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à n’importe quel moment !

Vos principales missions:
- Alimentation de plusieurs sites web en contenus, assurer l’efficacité des sites, initier et piloter des stratégies de marketing.

Compétences exigées :
-Vous avez une bonne maitrise du français ?
-Vous êtes créatif, vous savez rédiger des textes en français, vous êtes ouvert et curieux?
-Vous êtes à ....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com Подробнее...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
18 апреля
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE

Missions Principales :
Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.
A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :
- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle
- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille
Profil recherché :
- Niveau d’études mini....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com Подробнее...
Contabil-Analist   new
18 апреля
U.Î. ,,Acvila Grup” - una dintre cele mai mari asociaţii de întreprinderi din R. Moldova invită la lucru Contabil-Analist.

Cerinţe:
-studii de profil contabil sau finaţe;
-cunoaşterea SNC, IFRS – de dorit;
-experienţă în domeniu cel puţin 1 an;
-cunoaşterea efectuării unui bilanţ, cash flow, RF (rezultat financiar);
-utilizator de PC avansat, cunoaşterea bună a Excel, 1C;
-seriozitate şi orientare către rezultat;
-spirit de echipă;
-căutarea unui post stabil de lucru;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română, rusă, engleză.

Oferim:
-pachet social com....
1917972, 555 Подробнее...
Surveillants de Contenus Audio/Vidéo   new
18 апреля
CHARGE DE VEILLE MEDIA AUDIO

GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à n’importe quel moment !

Vos principales missions:
- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées :
-Vous avez une bonne maitrise du français et connaissez la culture de la France ?
-Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens d’adapt....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com Подробнее...
бухгалтер   new
18 апреля
Бухгалтер
Требования:
1) высшее образование;
2) опыт работы бухгалтером не менее 3х лет;
3) свободное владение государственным, русским и английским (желательно);
5) опыт работы в 1С, знание международной отчетности;
Личные качества:
Порядочность, ответственность, организованность и умение работать в команде
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
---   Подробнее...
охранник в офис   new
18 апреля
Охранник в офис
Требования:
- возраст до 40 лет
- приятная внешность
- знание государственного, русского, английского
( приветствуется )
- опыт работы от 2 лет
Личные качества: ответственный, порядочный, коммуникативный
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
----   Подробнее...
офис мастер   new
18 апреля
Офис мастер
Требования:
1) высшее или среднее специальное законченное образование;
3) опыт работы в cфере электрики / газ-отопление;
4) участие в строительстве и обслуживании зданий;
5) снабжение, координация служб по коммуникациям ( электричество, газ, вода, канализация и др. );
6) наличие лицензии в области тех. надзора ( желательно )
Личные качества:
Порядочность, организованность и умение работать в команде
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
----   Подробнее...
мерчендайзер   new
18 апреля
Мерчендайзер
Требования:
1) высшее образование, неоконченное высшее или среднее профессиональное
2) опыт работы
3) знание языков - молдавский, русский, английский (приветствуется)
4) знание компьютера
Личные качества:
Ответственность, инициативность, клиент ориентированность
В CV УКАЖИТЕ ДОЛЖНОСТЬ И ОКЛАД, НА КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДУЕТЕ
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
---   Подробнее...
менеджер по закупкам   new
18 апреля
Менеджер по закупкам / логистике
Требования:
1) высшее образование;
2) опыт работы в закупках или логистике от 3 лет;
3) знание основ закупочной деятельности и логистики;
4) знание ПК и 1С;
5) свободное владение государственным, русским и английским;
Личные качества:
Внимательность‚ Тайм-менеджмент , ответственность и умение работать в команде
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
----   Подробнее...
менеджер по продажам (бытовая химия, косметика)   new
18 апреля
Менеджер по продажам /торговый представитель в регионах Молдовы
Требования:
1) навыки эффективного общения, убеждения и введения переговоров;
2) высшее или среднее специальное законченное образование;
3) опыт работы в cфере продаж не менее 3 лет;
4) свободное владение государственным, русским и английским (желательно);
5) уверенный пользователь ПК ( Excel, 1C)
6) водительские права и опыт вождения
Личные качества:
Клиент ориентированность, коммуникабельность, организованность и умение работать в команде
Ждем Ваше СV по E-mail: ocma@moldova.cc или по факсу: 022 806606
....
--   Подробнее...
manager de oficiu   new
18 апреля
Компании требуются менеджеры по продажам металлопластиковых изделий. межкомнатных и входных дверей. Зарплата от 4000-6000леев.
421490,06822666... irinbesliu@mail.ru Подробнее...
manager-tehnolog(demonstarator)   new
18 апреля
Angajam persoana, manager-tehnolog(demonstarator), materii prime pentru panificatie, care va fi implicat si in procesul de vinzari si lucru cu clientii. De dorit cu studii in domeniul panificatiei.
Lucru activ, mai putin in oficiu mai mult in teritoriu, posibil deplasari peste hotarele tarii.
Persoana energica, dornica de munca si de a invata lucruri noi, sa posede carnet de conducere.
Se ofera salariu motivant (se discuta la intervu),telefon de serviciu,pachet social.
....
060219966 coldorcom@gmail.com Подробнее...
менеджер по логистике   new
18 апреля
Транспортная компания Coldor Com SRL приглашает на работу сотрудников в сфере транспортно-экспедиционных услуг.

Обязанности:
-работа с клиентами в сфере транспортно-экспедиционных услуг;
-проведение переговоров с потенциальными клиентами;
-поддержание существующей клиентской базы, ее активное расширение;
-закрытие заявок на грузоперевозки;
-контроль задолженности;
-документооборот.

Требования:
-опыт работы от 6 месяцев
-приветствуется наличие собственных наработок, базы данных в сфере грузоперевозок
-коммуникабельность;
-стрессоустойчивость;
-грамотное качественное общение;
-навыки ведения переговоров.
-знание языков рус.молд.

Условия:
-5 дневная рабоч....
060644663 coldortrans@mail.ru Подробнее...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


© SimPals
Hosted by GLOBNET
Администрация JobList.md не несет ответственности за опубликованные объявления и мнения.
Контакты администрации: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md