:  
  : 40
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
utltsqqf   new
19
zxpkikpcmjtu, <a href="http://grandislandsc.com/most-of-the-online-licensed/when-will-cialis-be-generic">When Will Cialis Be Generic</a>, IQUgxjp, [url=http://grandislandsc.com/most-of-the-online-licensed/when-will-cialis-be-generic]When Will Cialis Be Generic[/url], zakVLIQ, http://grandislandsc.com/most-of-the-online-licensed/when-will-cialis-be-generic Buy Cialis Online Usa, YMfVMMw, <a href="http://lavisionbiotec-asiapacific.com/where-to-order-viagra-online">Levitra Without Prescription</a>, sFdtUEL, [url=http://lavisionbiotec-asiapacific.com/where-to-order-viagra-online]Levitra Without Prescription[/url], OopXhFT, http://lavisionbiotec-asiapacific.com/where-to-order-viagra-online Levitr....
123456 http://hisgraceisfor.us/?... ...
mfwxvvwn   new
18
nvkjckpcmjtu, <a href="http://chemicalsecurity.com/?tone=42">Buy Viagra No Prescription</a>, tovZpSA, [url=http://chemicalsecurity.com/?tone=42]Generic Viagra Online Usa[/url], LGybWjI, http://chemicalsecurity.com/?tone=42 Generic Viagra Online Usa, ZPkZWOT.....
123456 http://chemicalsecurity.c... ...
ceafabip   new
17
vhydmkpcmjtu, <a href="http://gaspgroup.org/in-order-to-happen/buy-viagra-over-the-counter">Buy Viagra Over The Counter</a>, qLaXDej, [url=http://gaspgroup.org/in-order-to-happen/buy-viagra-over-the-counter]Where Can I Buy Viagra Online[/url], feexPQd, http://gaspgroup.org/in-order-to-happen/buy-viagra-over-the-counter Buying Viagra Online, vzpyDJu, <a href="http://maryapprill.com/2010/5/17/cialis-online-prescription">Buy Cialis Online Canada Pharmacy</a>, WuwHeHW, [url=http://maryapprill.com/2010/5/17/cialis-online-prescription]Buy Cialis Online Safely[/url], vUHYDiX, http://maryapprill.com/2010/5/17/cialis-online-prescription Cialis Online Prescription, CcggPEJ, <a href="http://knuckledown....
123456 http://gaspgroup.org/in-o... ...
txgdhyzd   new
17
gsvnkkpcmjtu, <a href="http://shootyourstudio.com/?red=cialis-overnight">Cialis Overnight</a>, VsSIeRe, [url=http://shootyourstudio.com/?red=cialis-overnight]Cialis Overnight[/url], kpcBqmy, http://shootyourstudio.com/?red=cialis-overnight Where Can You Buy Cialis Over The Counter, fspYvcb, <a href="http://valeriereese.com/cialis/in-the-event-you">Do I Need A Prescription For Cialis</a>, IuIHPtM, [url=http://valeriereese.com/cialis/in-the-event-you]Where To Buy Cialis Online[/url], FgWMZbS, http://valeriereese.com/cialis/in-the-event-you Do I Need A Prescription For Cialis, hNnbSBg, <a href="http://finrx.com/2012/4/13/cialis-online-usa/cialis">Cialis Online Usa</a>, fyNROaE, [url=http://finr....
123456 http://taxreturnhelp.ie/2... ...
abvqcjxl   new
17
xgdjfkpcmjtu, <a href="http://lurieparklawfirm.com/buy-viagra-online-without">Buy Viagra Online Without</a>, qlbGAqy, [url=http://lurieparklawfirm.com/buy-viagra-online-without]Buy Viagra Online Without[/url], WCtEMKO, http://lurieparklawfirm.com/buy-viagra-online-without Buy Viagra Online Without, nsZbGBg, <a href="http://momentsfrozen.net/viagra/with-online-pharmacies-no-one-will-know-who">Get Viagra Fast</a>, jhgobxJ, [url=http://momentsfrozen.net/viagra/with-online-pharmacies-no-one-will-know-who]Where Can You Buy Viagra Over The Counter[/url], cgDNgnN, http://momentsfrozen.net/viagra/with-online-pharmacies-no-one-will-know-who Where To Buy Viagra Online Forum, MZIIXRM, <a href="http://e....
123456 http://guardog.biz/a-well... ...
wyponqpw   new
17
srmptkpcmjtu, <a href="http://oxinfd.com/viagra/viagra-canadian">Buy Viagra Online No Prescription</a>, BTwNkto, [url=http://oxinfd.com/viagra/viagra-canadian]Best Place Buy Viagra Online[/url], ZPJQgCV, http://oxinfd.com/viagra/viagra-canadian Buy Viagra Online No Prescription, fLyrMFI, <a href="http://photophoto.dk/?drop=34">Where Can I Buy Cialis Cheap</a>, TmCeACc, [url=http://photophoto.dk/?drop=34]Where Can I Buy Cialis Cheap[/url], GFyXMad, http://photophoto.dk/?drop=34 Buy Cialis Super Active, TidQcDj, <a href="http://annickcombier.com/levitra/ed-online-pharmacy">Where To Buy Levitra Over The Counter</a>, MirVQYd, [url=http://annickcombier.com/levitra/ed-online-pharmacy]Buy Levitra N....
123456 http://troy-accounting.co... ...
Reprezentant companiei   new
17
Responsabilităţi:
- Vinzarea produselor și serviciilor companiei;
- Identificarea și atragerea potenţialilor clienţi
- Menţinerea relaţiei cu clienţii existenţi
- Crearea şi distribuirea ofertelor comerciale;
- Prezentarea produselor și serviciilor prin telefon și personal;
- Negocierea şi semnarea contractelor;
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare, de preferință în telecomunicatii, informatica, marketing.
- Experienţă în vînzări active- minim 2 ani;
- Cunoșterea limbilor română și rusă este obligatorie
- Abilitatea excelent....
022-890813, 078... www.videoglas.net ...
Agent de vinzari   new
17
Responsabilităţi:
- Vinzarea produselor și serviciilor companiei;
- Identificarea și atragerea potenţialilor clienţi
- Menţinerea relaţiei cu clienţii existenţi
- Crearea şi distribuirea ofertelor comerciale;
- Prezentarea produselor și serviciilor prin telefon și personal;
- Negocierea şi semnarea contractelor;
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare, de preferință în telecomunicatii, informatica, marketing.
- Experienţă în vînzări active- minim 2 ani;
- Cunoșterea limbilor română și rusă este obligatorie
- Abilitatea excelent....
022-890813, 078... www.videoglas.net ...
Oracle Devel   new
17
IT company, with headquarter in Luxembourg is looking for fulltime developers to expand their Moldova Office. Experience is required in PL/SQL and ORACLE DB. Knowledge of C++ and Java is optional. Position requires university degree and experience in the PL/SQL and ORACLE Forms and Reports. Depend of project requirements can be necessary knowledge in the C++/Java.

We offer a fulltime position in the Chisinau office to work as part of an international team with an attractive salary, medical insurance, potential to grow in the company and travelling opportunities. Remuneration is negotiable subject to skills and experience.
To book an interview please email your CV to george.vlachos@intras....
+37322279927   ...
rmmzizzb   new
17
ndwmekpcmjtu, <a href="http://windemeremv.org/2010/2/10/online-cialis-sales">Buy Cialis Online Without Prescription</a>, CqaxcKA, [url=http://windemeremv.org/2010/2/10/online-cialis-sales]Online Cialis Sales[/url], AEKAdMn, http://windemeremv.org/2010/2/10/online-cialis-sales Where To Buy Cheap Cialis, YcdVKOI, <a href="http://fidelisdesign.com.au/viagra/the-commonest-stresses-related-to-the">Buy Viagra Online Fast Shipping</a>, lrIvEHG, [url=http://fidelisdesign.com.au/viagra/the-commonest-stresses-related-to-the]Best Rated Online Pharmacy[/url], FSRTojU, http://fidelisdesign.com.au/viagra/the-commonest-stresses-related-to-the Buy Viagra Overnight Delivery, iNybnpS, <a href="http://mikrospa....
123456 http://sutinki.ru/?state=... ...
clralfcs   new
17
ljweqkpcmjtu, <a href="http://tennesseescholars.org/best-place-to-buy-generic-viagra-online/how-to-buy-viagra-online-without-prescription">Buying Viagra Online Safe</a>, RmCSdwc, [url=http://tennesseescholars.org/best-place-to-buy-generic-viagra-online/how-to-buy-viagra-online-without-prescription]Buy Viagra Online Prescription[/url], MAYlNkl, http://tennesseescholars.org/best-place-to-buy-generic-viagra-online/how-to-buy-viagra-online-without-prescription Buying Viagra Online Safe, eUOwIki, <a href="http://thebanffsprings.co.uk/2013/2/25/viagra/where-to-buy-real-viagra">Where To Buy Real Viagra</a>, HumVlMg, [url=http://thebanffsprings.co.uk/2013/2/25/viagra/where-to-buy-real-viagra]Where T....
123456 http://kingdomperspective... ...
Secretara   new
17
Cerinte:
- studii superioare finisate
- cunoasterea limbilor romana, rusa, engleza
- experienta in post similar va constitui un avantaj
Candidatii vor fi selectati in baza de CV, expediat la adresa electronica cebacot2001@gmail.com....
022-27-65-72 cebacot2001@gmail.com ...
Meneger in cadrul oficiului   new
17
Am nevoie urgent de personal în oficiu cu:
a)Documente;
b)Calculatorul;
c)Personalul;
d.)Contracte.

Cerințe:
1. Cunoașterea calculatorului la nivel de uilizator;
2.Limba romînă și rusă;

Se oferă:
1.Venit 7650 MDL;
2.Posibilitatea de a crește în cariră;

Pentru mai multe detalii mă puteți contacta la nr.079106562
....
079106562 arteni.irina.91@mail.ru ...
Diriginte de santier - divizier   new
17
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de diriginte de şantier - divizier , pentru regim full-time. Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică.
Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:
studii superioare de specialitate (construcţii, inginerie civilă, industrială sau agricolă);
competenţă în îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce ţine de supravegherea executării lucrărilor de construcţii,....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Maistru   new
17
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de maistru în construcţii, pentru regim full-time. Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică.
Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:
studii superioare de specialitate;
competenţă şi capacitate înaltă de expertiză în implementarea standardelor de calitate şi încadrarea în bugetele proiectelor;
experienţă în domeniu;
responsabilitate;
re....
+373 78 030 030 www.polistil.md ...
Meneger in cadrul oficiului   new
17
Asistent în oficiu:
Lucru este cu : Documente,Scheme,Întrevederi,Deplasări,Calculatorul;

Cerinţe;
1.Punctualitate;
2.Seriozitate;

Se oferă:
1.Venit 5600;
2.Instruire gratuită;

Grafic de lucru de Luni-Vineri de la 11.00-18.00: Posibil grafic flexibil;
Pentru mai multe detali mă puteţi apela la nr.079106562 sau arteni2016@mail.ru
....
079106562 arteni.2016@mail.ru ...
Designer Vizualizator/mapator 3D   new
17
Cerinte pentru functia Vizualizator 3D:

- experienta mappingului, renderingului calitativ si fotorealistic,
utilizind pachetele Cinema4D+Maxwell Render
- full-time, luni-vineri,
- pachet social, concediu platit
- salariu atractiv

se iau in consideratie doar mesajele cu CV si Portofoliu ce corespund cerintelor mentionate.

Pentru contact:
Adresa:bd Moscovei 21 Mezon
Telefon:078178746
E-mail:info@apparentreality.co
....
078178746 info@apparentreality.co ...
contabil-operator   new
17
Daca esti o persoana tanara, ambitioasa, flexibila, daca cunosti contabilitatea, programul 1C-bine (versiunea 8.2 sau 8.3, obligatoriu), antuci esti invitat(a) sa trimiti CV-ul la adresa noastra. Loc de muncă: Republica Moldova, or.Chisinau, sector Sculeni, str. Mesager
Cerinte:
- studii-economie-contabilitate,
- cunoasterea programei 1C (versiunea 8.2 sau 8.3 obligatoriu), a planurilor de contruri,experienta in vanzari en gros (avantaj).
Angajatul trebuie să cunoască toate operațiunile și procesele contabile. Persoana angajată va lucra sub supravegherea directa a Sefului Contabil și va fi responsabilă de evidența contabilă a operați....
837070 bioglobal2007@mail.ru ...
менеджеры   new
17
Invităm manageri calificaţi, conducători de proiecte in diverse domenii.Cerinţe: experienţă de lucru cu cetăţenii, abilităţi de a lucra in echipă, capacităţide comunicare in limba rusă.
Maria
068017222....
068017222   ...
manager de oficiu   new
16
Manager vînzări (ferestre cu geam termopan)
Dacă eşti o persoană activă, resposabila, cu initiativa, cu nivel de organizare înalt, capabil să ia decizii, cu scopuri mari si faci totul, ca sa le atingi, atunci esti persoana de care avem nevoie !!!

Compania angajeaza persoane:
• orientate spre rezultat, care au dorinţă de a munci împreună cu noi pentru a creşte atît PROFESIONAL cît şi FINANCIAR.
• Care prind repede materialul şi au mare dorinţă de a cunoaşte în permanenţă ceva nou!
• Care vorbesc limba rusă şi limba română la perfecţie. Vîrsta ....
022421490, 0682... irinbesliu@mail.ru ...
manager de oficiu   new
16
Manager vînzări (ferestre cu geam termopan)
Dacă eşti o persoană activă, resposabila, cu initiativa, cu nivel de organizare înalt, capabil să ia decizii, cu scopuri mari si faci totul, ca sa le atingi, atunci esti persoana de care avem nevoie !!!

Compania angajeaza persoane:
• orientate spre rezultat, care au dorinţă de a munci împreună cu noi pentru a creşte atît PROFESIONAL cît şi FINANCIAR.
• Care prind repede materialul şi au mare dorinţă de a cunoaşte în permanenţă ceva nou!
• Care vorbesc limba rusă şi limba română la perfecţie. Vîrsta ....
022421490, 0682... irinbesliu@mail.ru ...
Архитектор-дизайнер интерьера   new
16
Требования к кандидатам:
* опыт работы — не менее 1 года
* знание румынского и русского языков
* знание ArchiCAD, 3DMax, Pro100 – приветствуется
* знания в области дизайна мебели — обязательно

Условия оплаты:
* высокий процент от осуществлённых проектов

Работа будет заключаться в следующем:
* делать замеры помещения
* дизайн-проект помещения
* расстановку мебели
* дизайн мебели
* подсчитывать стоимость заказа
* подписывать контракт с клиентом
Вы будете предлагать людям не только решения связаные с интерьером и мебелью, но и решения связанные c дверьми, окнами и возможно даже с ремонтом.

Отправьте свое CV и портфолио ваших работ по адресу....
022844677, 0671... mobiera.md ...
Менеджеры по продажам   new
16
Менеджеры по продажам
(part-time, full-time)
Компания Mobiera SRL

требования к кандидатам:

образование, желательно: политех, экономический факультет, либо факультет торговли и товароведения
дополнительное обучение: бесплатно
опыт: продажа мебели
направление деятельности: промоутирование предложений компании Mobiera SRL, корпоративным и индивидуальным клиентам
оплата: высокий процент от объема продаж
личные характеристики: целостность, обучаемость, умение работать с людьми
талантливые люди, обладающие организаторскими способностями имеют возможность получать дополнительные вознаграждения
Ответим на резюме по адресу: mobiera@mail.ru....
022844677, 0671... mobiera.md ...
Менеджеры по продажам   new
16
Менеджеры по продажам
(part-time, full-time)
Компания Mobiera SRL

требования к кандидатам:

образование, желательно: политех, экономический факультет, либо факультет торговли и товароведения
дополнительное обучение: бесплатно
опыт: продажа мебели
направление деятельности: промоутирование предложений компании Mobiera SRL, корпоративным и индивидуальным клиентам
оплата: высокий процент от объема продаж
личные характеристики: целостность, обучаемость, умение работать с людьми
талантливые люди, обладающие организаторскими способностями имеют возможность получать дополнительные вознаграждения
Ответим на резюме по адресу: mobiera@mail.ru....
022844677, 0671... mobiera.md ...
Менеджеры по продажам   new
16
Менеджеры по продажам
(part-time, full-time)
Компания Mobiera SRL

требования к кандидатам:

образование, желательно: политех, экономический факультет, либо факультет торговли и товароведения
дополнительное обучение: бесплатно
опыт: продажа мебели
направление деятельности: промоутирование предложений компании Mobiera SRL, корпоративным и индивидуальным клиентам
оплата: высокий процент от объема продаж
личные характеристики: целостность, обучаемость, умение работать с людьми
талантливые люди, обладающие организаторскими способностями имеют возможность получать дополнительные вознаграждения
Ответим на резюме по адресу: mobiera@mail.ru....
022844677, 0671... mobiera.md ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md