:  
  : 121
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:

Callcenter

Callcenter


Callcenter

Callcenter


Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Dutch Market - Asistent Serviciul Clientela   new
30
Descrierea postului:

In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba olandeza presupune

capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor

sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici

birocratice.

Activitate:

- receptionarea apelurilor telefonice

- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor

- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informational clientilor

- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

- Cunoas....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.net... ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   new
30
Jobangebot:

Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt,

bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:

- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht

- Kontaktfreudig und Ausdauernd

- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:

-Motivierendes Gehalt

- Sozialversicherung

- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung....
+37369083032 l.barnas@yahoo.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
30
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul

Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:

- recepționarea apelurilor telefonice

- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților

- înregistrarea și clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informațional clienților

- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:

- cunoasterea limbii span....
+37322 588969 www.gpg-callcenter.es ...
Asistent Serviciul Clientela   new
30
GPG Consulting call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• receptionarea apelurilor telefonice

• oferirea suportului informational clientilor

• lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa

• Abilitati analitice

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
Lector presă în portugheză   new
30
Descrierea postului:

Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting

(Republica Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica

felul în care sunt mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:

- Lectura articolelor de presă pe orice fel de support

- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi

- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor ef....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
30
Missions Principales :

Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un

panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises

afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle

- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille

Profil recherché :

- Niveau d’études minimales Bac+3

- B....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Surveillants Audio/Video   new
30
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

Venez ....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Секретарь со знанием специфики работы государственных пре...   new
30
Секретарь со знанием специфики работы государственных предприятий. SV по Emailu iurid@mail.md
068065645 iurid@mail.ru ...
Секретарь со знанием специфики работы государственных пре...   new
30
Секретарь со знанием специфики работы государственных предприятий. SV по Emailu iurid@mail.md
068065645 iurid@mail.ru ...
Юрист со знанием специфики работы государственных предпри...   new
30
Юрист со знанием специфики работы государственных предприятий. SV по Emailu iurid@mail.md
068065645 iurid@mail.ru ...
AGENŢI ÎN CREDITARE în or. Orhei   new
30
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

AGENŢI ÎN CREDITARE în or. Orhei

Principalele sarcini de muncă:
-Promovarea produselor de creditare și atragerea clienților;
-Analiza cererilor de împrumut şi afacerilor;
-Întocmirea dosarelor de creditare;
-Planificarea şi raportarea activităţii.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare economice reprezintă avantaj;
-Abilităţi analitice şi de comunicare;
-Cunoaşterea bună a PC-ului şi instrumentelor MS Office (Word, Excel);
-Permis de conducere cat. B reprezintă avantaj.
....
022250026 http://microinvest.md/inf... ...
AGENŢI ÎN CREDITARE în or. Călăr...   new
30
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

AGENŢI ÎN CREDITARE în or. Călăraşi

Principalele sarcini de muncă:
-Promovarea produselor de creditare și atragerea clienților;
-Analiza cererilor de împrumut şi afacerilor;
-Întocmirea dosarelor de creditare;
-Planificarea şi raportarea activităţii.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare economice reprezintă avantaj;
-Abilităţi analitice şi de comunicare;
-Cunoaşterea bună a PC-ului şi instrumentelor MS Off....
022250026 cariera@microinvest.md ...
Bucatar   new
30
Cerinte:
- Studii in alimentatie publica cu specializare in bucatarie italiana;
- Experienta in domeniul dat minim 2 ani;
- Cunoasterea limbii romane, ruse si italiane;
- Curiozitate si interes fata de arta culinara;
- Creativitate, acuratete si responsabilitate;
- Disponibilitate la program flexibil.

Avantaje:
- Salariu motivant si pachet social;
- Traininguri pentru dezvoltare personala;
- Crestere profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa ne expedieze un CV la adresa electronica hr@trattoria.md.
Vom fi bucurosi sa colaboram!....
---------- hr@trattoria.md ...
Охранники – СРОЧНО! (офис, дневная смена)   new
30
Требования к кандидату:
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, владение государственным языком – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

Условия работы:
- График работы: с 8.15 до 18.00, з/п 3500 лей (на руки), суббота одна в месяц -рабочая.
- Официальное трудоустройство.
- Бесплатные обеды!
....
060882467   ...
Охранники сутки через трое! Срочно!   new
30
Требования к кандидату:
- Возраст: от 24-х до 50-ти лет;
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, государственным – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

График работы: сутки через трое с 8.00 до 8.00, з/п 2600 лей (чистыми).
....
060882467   ...
Reprezentant comercial   new
30

Necesită reprezentanți de vânzări în funcție de regiune - Nord-Balti

CERINȚE:
Educație - învățământ secundar, superior este mai bine!
Cunoașterea de limba română / limba rusă
Varsta: 22-40 ani.
Locatie: Nord - Bălți ...


Compania oferă:
De lucru într-o companie tanara prietenos moderna, cu posibilitatea de creștere și dezvoltare
Toate cele mai avansate instrumente necesar pentru a atinge obiectivul
Locuri de muncă oficial
Venituri decente și stabile
CV cu foto!!! pe: marketing@palinur.md
069 15 63 95
....
069156395 marketing@palinur.md ...
Dutch Market - Asistent Serviciul Clientela   new
30
Descrierea postului:

In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba olandeza presupune

capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor

sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici

birocratice.

Activitate:

- receptionarea apelurilor telefonice

- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor

- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informational clientilor

- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

- Cunoas....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.net... ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   new
30
Jobangebot:

Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt,

bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:

- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht

- Kontaktfreudig und Ausdauernd

- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:

-Motivierendes Gehalt

- Sozialversicherung

- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung....
+37369083032 l.barnas@yahoo.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
30
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul

Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:

- recepționarea apelurilor telefonice

- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților

- înregistrarea și clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informațional clienților

- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:

- cunoasterea limbii span....
+37322 588969 www.gpg-callcenter.es ...
Asistent Serviciul Clientela   new
30
GPG Consulting call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• receptionarea apelurilor telefonice

• oferirea suportului informational clientilor

• lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa

• Abilitati analitice

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
Lector presă în portugheză   new
30
Descrierea postului:

Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting

(Republica Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica

felul în care sunt mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:

- Lectura articolelor de presă pe orice fel de support

- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi

- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor ef....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
30
Missions Principales :

Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un

panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises

afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle

- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille

Profil recherché :

- Niveau d’études minimales Bac+3

- B....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Surveillants Audio/Video   new
30
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

Venez....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.com... ...
Охранники сутки через двое! Срочно!   new
30
Требования к кандидату:
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, владение государственным языком – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

График работы: сутки через двое с 8.00 до 8.00, з/п 2800 лей (на руки!).
....
060882467   ...
Angajam sofer, materii prime pentru panificatie   new
30
Persoana energica, capabila, descurcareata, cinstita, dornica de munca.
Avantaj vor avea persoanele care cunosc lucru cu facurile fiscale.
Salariu: de la 3000 lei
coldorcom@gmail...   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md