:  
  : 72
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:

Callcenter

Callcenter
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
менеджеры   new
1
Предлагается сотрудничество с преуспевающей Компанией: Без стартового капитала организации своего бизнеса, совмещения С другими видами деятельности или учебой И возможность заработка в Свободное ВРЕМЯ.
Мария
068017222....
068017222,52063...   ...
Secretar in comisia de admitere   new
1
Cerințe:
- Studii superioare
- Experiență în lucru minim 2-3 ani
- Cunoașterea limbilor română și rusă (obligatoriu)
- Persoană comunicabilă, responsabilă, organizată și dinamică.
- Abilități de lucru la computer (elementare)
Oferim:
- Pachet social
- Angajare la post de bază
- Salariul – 2000 lei
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul și mesajul de intenție la adresa de e-mail: lucru1234@gmail.com Indicați în subiectul mesajului de intenție pentru ce poziție candidați.
Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

....
lucru1234@gmail... lucru1234@gmail.com ...
Barmen, chelner, deridecatoare,karaoke   new
1
Profesionalizm si onestitate
079103550, 0606... paver1@mail.ru ...
Рерайтер   new
1
Требования:
-Прекрасное владение русским языком;
-Высокая грамотность;
-Высокая скорость печати на кириллице;
-Эрудированность (иногда придется писать на очень специфические тематики);
-Наличие высокоскоростного интернета и компьютера;
-Возможность уделять работе хотя бы 3-4 часа в день. Возможность уделять по 8 часов ежедневно в перспективе будет плюсом;
-Организованность и умение работать самостоятельно;
-Ориентированность на результат;
-Умение быстро находить нужную информацию в поисковых системах и отличать авторитетные источники от неавторитетных;
-Знание Microsoft Word;
-Пунктуальность;
-Ответственность;
-Внимательность;

Будет плюсом:
-Профильное или околопрофильное об....
079619675 proplusmd@mail.ru ...
Agenti vânzări   new
1
Agropiese TGR - lider in vânzări pe piata tehnicii agricole in Moldova, deschide filiale la Romania. Angajăm agenti vânzări la Slatina, Consțanta, Tîrgu Mureş, Galați.
Cerințe: permis de conducere categoria B, pașaport românesc.
Trimiteti CV la masterlux.galati@gmail.com....
+7068889824 masterlux.galati@gmail.com ...
MANAGER RELATII CLIENTI   new
1
BIT GENERATOR – lider in piata serviciilor de automatizare a contabilitatii bugetare angajeaza
MANAGER RELATII CLIENTI
Despre post: Telefoneaza si propune oferta companiei catre clienti. Orele de munca 08:00-17:00, Luni-Vineri
Cerinte:
-Capacitate si dorinta de a vinde
-Bune abilităţi de comunicare, exprimare
-Usurinta in stabilirea relatiilor cu clientii
-Experienta in vinzari este binevenita
-Insistenta, creativitate

Salariu minim 3000 lei + bonusuri.
Persoanele interesate sa trimita info despre sine la info@bitgenerator.md si sa ne contacteze la tel. 26-77-88
....
022267788 info@bitgenerator.md ...
Consultant - contabil   new
1
Companie axata in implementarea programelor la computer angajaza:

CONSULTANT IN PROGRAME DE CONTABILITATE

Obligatiuni:
- Primirea sunetelor si consultarea clientilor privind utilizarea corecta a programelor
- Rezolvarea problemelor aparute in programe
- Deplasari catre clienti pentru instruire

Cerinte:
- Sunt binevenite persoane care au studii economice / informatice
- Au notiuni de baza despre Dt/Ct, cunostinte in 1C
- Capacitate de gandire analitica, “prietenie” cu cifrele
- Capacitate si dorinta in predare

Oferim: diversitate in lucru, salariu avantajos, colectiv tinar si prietenos.

Persoanele interesate sa trimita info despre sine la info@bitgenerator.md si sa ne ....
022267788 info@bitgenerator.md ...
oqblljmp   new
1
hjinekpcmjtu, <a href="http://damnthefilm.com/">Pokies download</a>, AHGmODK, [url=http://damnthefilm.com/]Pokies[/url], jzQWVvw, http://damnthefilm.com/ Pictures of female pokies, svphoao.
123456 http://damnthefilm.com/ ...
Manager Aprovizionare   new
1
-Studii economice
-Experienţa în domeniu min. 2 ani;
-Cunoaşterea bună a calculatorului.
-Cunoasterea buna a limbilor Romana, Rusa si Engleza;
-Abilităţi de comunicare şi negociere foarte bune.
-Permis de conducere categoria B constituie un avantaj.
-Iniţiativă şi dorinţă de afirmare;
- Pachet social complet.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să expedieze CV prin fax: 022 74-46-08 sau e-mail: termostal@termostal.md cu menţionarea postului vizat.
....
022/744608   ...
Chelner!!   new
1
Urgent Chelner!!
Program de lucru 11.00 - 15.30.

Tel.022-54-18-37
022-54-18-37 nobelmold@list.ru ...
Spaniolă - Asistent Serviciul Clientelă   new
1
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:
- recepționarea apelurilor telefonice
- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților
- înregistrarea și clasarea datelor comerciale
- oferirea suportului informațional clienților
- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:
- cunoasterea limbii spaniole la un nive....
022-588969   ...
Lector presă în portugheză   new
1
Descrierea postului:
Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting (Republica Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica felul în care sunt mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:
- Lectura articolelor de presă pe orice fel de suport
- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi
- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor efectuate

Profilul....
022-588969   ...
Asistent Serviciul Clientela   new
1
GPG Consulting
call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:
•receptionarea apelurilor telefonice
•oferirea suportului informational clientilor
•lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:
•Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa
•Abilitati analitice
•Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor
•Cunoasterea calculatorului (MS Office).

Daca sunteti interesat expediati CV-ul dvs. la adresa: rh.gpgconsulting@gmail.com
Tel: 022-588969
http://gpg-callcenter.net/....
022-588969   ...
Торговый представитль   new
1
Требуется торговый представитель – центральные регионы (с личным авто!)


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Уверенный в себе молодой человек.
2. Образование – законченное высшее или среднее специальное.
3. Возраст : 21-35 лет.
4. Опыт работы Агентом по Продажам не менее одного года (желательно в отрасли товаров бытовой химии, гигиены, косметики, FMCG).
5. Уверенный пользователь Планшетного Компьютера (работа с личным ПК на маршруте).
6. Проживание в Кишиневе.
7. Наличие водительских прав категории “В” и опыта вождения не менее 3 лет.
8. Наличие личного а/м (оплачивается топливо и амортизация).


КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
1. Рабочий телефон с пакетом переговоров по Молдове
2. Пл....
069156395 marketing@palinur.md ...
Охранники сутки через двое! Срочно!   new
1
Требования к кандидату:
- Возраст: от 25-ти до 50-ти лет;
- Приветствуются бывшие военные, или же опыт работы в охране требуется не менее 1 года!!!
- Владение русским языком, государственным – приветствуется!
- Владение боевыми искусствами – ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
- Исполнительность, дисциплинированность, активность!
- Кишиневская прописка – ОБЯЗАТЕЛЬНА (или же прописка в пригороде)!

График работы: сутки через двое с 8.00 до 8.00, з/п 2800 лей.
....
060882467   ...
Coordonator proiecte PR si Publicitate   new
1
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Coordonator proiecte PR si Publicitate

Compania:
Companie nationala specializata pe servicii PR, Comunicare, Relatii cu Media si Organizarea Evenimentelor

Responsabilitati principale:
•Coordonarea activitatilor de comunicare (PR si Publicitate) cotidiene ale clientilor
•Propunerea de concepte creative pentru campanii de PR si pentru evenimente de promovare
•Identificarea canalelor si instrumentelor eficiente de promovare a proiectelor
•Scrierea comunicatelor de presa, a advertorialelor, a scenariilor pentru reportaje comerciale video, texte pentru mat....
022-876556 www.search4staff.com ...
QA Engineer   new
1
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications.

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with network systems integration
•Familiar with layer 2- 4 Ethernet networking protocols
•Familiar w....
022-876556 www.search4staff.com ...
QA and Automation Engineer   new
1
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

QA and Automation Engineer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Job Description:
•Validation of network systems (Data, VOIP, Video) and management applications manually and using automated tools

Qualifications & Experience:
•Experience at least 2 years in system validation / testing
•Experience in Developing Automation Tests
•Knowledge in automation tools.
•Experience on writing test plans / debriefs according to System design documents
•Familiar with layer 2- 4 networ....
022-876556 www.search4staff.com ...
manager de oficiu   new
1
Manager vînzări (ferestre cu geam termopan)
Dacă eşti o persoană activă, resposabila, cu initiativa, cu nivel de organizare înalt, capabil să ia decizii, cu scopuri mari si faci totul, ca sa le atingi, atunci esti persoana de care avem nevoie !!!

Compania angajeaza persoane:
• orientate spre rezultat, care au dorinţă de a munci împreună cu noi pentru a creşte atît PROFESIONAL cît şi FINANCIAR.
• Care prind repede materialul şi au mare dorinţă de a cunoaşte în permanenţă ceva nou!
• Care vorbesc limba rusă şi limba română la perfecţie. Vîrsta ....
421490,06822666... irinbesliu@mail.ru ...
ASP.NET Developer   new
1
HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, an international company is looking for candidates to fill the position of:

ASP.NET Developer

The company:
R&D office of the International Company, provider of communications products and services

Responsibilities:
• will be responsible for writing in-house large-scale products, using state-of-the-art technologies. ASP .NET Developer will provide well-written and (technically) documented software.

Qualifications & Experience:
•Good.Net knowledge – is a must
•Experience in ASP.NET development – is a must
•Experience in Web development (HTML, JavaScript) – is a must
•SQL database – will be an advantage
•SharePoin....
022-876556 www.search4staff.com ...
Manager Vinzari Regionale   new
1
Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant:

Manager Vinzari Regionale

Compania:
Companie internationala – unul dintre cele mai mari grupuri agro-industriale

Responsabilitati principale:
•Implimenteaza activ strategia de vinzare si promovare a produselor companiei
•Mentine o buna legatura, comunicare activa si fidelizarea clientilor existenti, distribuitori si consumatori finali (fermieri)
•Cautarea clientilor noi
•Promoveaza brandul si portofoliul de produse ale companiei si creeaza cerere fata de produse
•Organizeaza si mentine la nivel calitativ loturile demonstrative
•Asigura servicii de ....
022-876556 www.search4staff.com ...
Водитель-курьер   new
1
Фирме на постоянную работу требуется водитель – курьер

Требования к кандидату:
Дисциплинированный, пунктуальный, ответственный, внимательный.
Необходимо умение работать в команде.
Образование: высшее законченное.
Водительское удостоверение категории В, опыт вождения в городских условиях.
Знание русского и румынского языков.
Просим выслать свое СV на: contabilitate.resource@yahoo.com....
contabilitate.r... contabilitate.resource@yahoo.com ...
Manager marketing.(rom. rus.)   new
1
Descriere Job:
Scopul general al postului:
- Coordonarea activitaţii de marketing, precum şi elaborarea strategiei si politicilor de marketing ale firmei.
Obiectivele postului:
- Elaborarea, implementarea si dezvoltarea strategiilor si politicilor de marketing ale firmei;
-Monitorizarea permanenta a pieţei si a concurenţei.
Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activitaţilor postului:
- Elaboreaza strategia si politicile de marketing ale firmei si asigura implementarea acestora;
- Elaboreaza si asigura realizarea planului de marketing.
- Monitorizeaza permanent piaţa si concurenţa in vederea actualizarii si / sau modificarii strategiei si po....
022-808-444, mo...   ...
Vinzator - consultant (rom.rus.)   new
1
Companie stabilă, care se află in continuă dezvoltare, angajează persoane la locuri permanente de munca în functie de vinzatori, cu perspectivă de crestere profesională (manager in vînzări)Compania oferă loc de muncă stabil in echipă tinară, instruire în specialitate.

Cerinţe faţă de candidat:
- Studii medii, medii speciale sau superioare de profil;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a tehnicilor de vânzare şi prezentare;
- Disponibilitate de a acumu....
022-808-444, mo...   ...
Agent secţia vinzări cu ridicata (rom.rus.)   new
1
Agent secţia vînzări cu ridicata.

Compania “Birovits” SRL angajează agent sectia vînzari cu ridicata – birotica,
cu automobil propriu.
Echipă unită. Conditii bune.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md;
relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893


Агент по продаже в отдел оптовых продаж

Компания “Birovits” SRL принимает на работу агента по продаже
канцелярских товаров в отдел оптовых продаж. Обязательно наличие личного автомобиля.
Дружная команда, хорошие условия работы.
Если Вас заинтересовала данная вакансия, отправьте Ваше CV по адресу hr@birovits.md или позвоните по тел. 022-808-444 или 079709893.
....
022-808-444, mo...   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md