:  
  : 14
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Lucru in oficiu   new
1
Caut 2 persoane pentru lucru in oficiu, lucru stabil, bine platit, fara vinzari si deplasari, venit in crestere, instruire gratuita.
076742044   ...
Agent de Asigurari RCA / Carte Verde / CASCO in cadrul St...   new
1
CERINTE FATA DE CANDIDAT
- studii: superioare
- experienţa nu e obligatorie
- cunosterea limb. Rom. si Rus.
- abilitaţi de comunicare
- cunoastera PC / Microsoft Office.
- spirit de echipă

Persoanele interesate pot să transmita un CV si foto pe adresa: helpautotest@gmail.com....
022718030 www.helpauto.md ...
Angajam agent imobiliar   new
31
Compania imobiliară ROYAL IMOBIL SRL, angajeaza Agent Imobiliar.
Oferim comision progresiv atractiv, program flexibil, surse de informare şi publicitate imobiliară, traininguri si oportunitati de dezvoltare personala si profesionala.

Cerinţele pentru postul de Agent Imobiliar:

Studii superioare (Juridice si/sau Economice)
Cunoasterea obligatorie a limbilor: romana si rusă, alte limbi straine reprezinta un avantaj;
cunoaşterea calculatorului la nivel avansat de utilizator;
Responsabil, cu spirit de initiativa, organizat;
Abilităţi excelente de comunicare si de rezolvare eficientă a problemelor;
Orientare spre rezultat si atentie....
079244444 royal-imobil.md ...
Бухгалтер-консультант 1С   new
31
Бухгалтер-консультант 1С

Вы хороши в бухгалтерии? Хотите быть круче?

Кто мы:
Быстрорастущая IT компания www.meta.md. Мы работаем на рынках Германии, России, Украины, Казахстана и Молдовы. Самые интересные и перспективные технологии IT сферы!

Кто нам нужен:
Ищем людей, которым быть бухгалтером мало.

Какие задачи ждут ежедневно:
· работа с почтой
· телефонные переговоры с клиентами
· удалённое подключение к базам клиентов
· формирование технических заданий программистам
· тестирование и сдача клиентам заданий
· отчётность о проделанной работе

Требования:
· приятная, грамотная, чистая речь
· высшее образование в области бухгалтерии
· опыт практического ведения бух....
022857157 meta.md ...
HR Manager   new
31
HR Manager (Job Ref: HR M-2)
(temporary replacement)
Main responsibilities:
•Creating, implementing, and updating HR policies, projects and procedures in accordance with OMV / Petrom SA requirements;
•Responsible for recruitment & selection of personnel, induction & monitoring during the trial period;
•Determining needs and organizing training for employees;
•Responsible for managing conflict situations occurring in the relations between employees of the Company;
•Coordinating Personnnel Evaluation & Development Program;
•Monitoring personnel administration tasks;
•Ensure training on Business Ethics Code and Issuer Compliance topics;
•Maintaining SAP HR Corporate Module updated;
....
022858920   ...
Торговый представитель   new
31
Требуется торговый представитель с опытом работы в продажах продуктов питания.

Требования:
- возраст до 35 лет;
- наличие авто;
- грамотное владение русским и румынским языком;
- порядочность;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- активность.

Работа у нас это:
- заработная плата от 3000 до 10000 леев;
- гибкий график работы;
- профессиональный рост;
- привлекательная система премий;
- молодой,доброжелательный коллектив.

Предварительный отбор осуществляется на основании CV.Желательно наличие фотографий.

Резюме принимаются по электронной почте:
info@caribaagro.com
....
022 26 05 39   ...
Sef sectie vinzari cu ridicata(rom.rus.)   new
31
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de sef secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – comert, economie sau alte de profil;
-Experienta in functia propusa 4 – 5 ani;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893


Руководитель отд....
022-808-444, mo...   ...
Agent secţia vinzări cu ridicata (rom.rus.)   new
31
Companie stabila, aflata in permanenta dezvoltare propune angajare in functie de agent secţia vinzări cu ridicata.
Cerinte catre candidat:
-Studii superioare – management;
-Experienta in functia propusa este o preferinta;
-Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse;
-Cunoaşterea Windows, MS Office;
Funcţiile:
-Organizarea vînzarilor, convorbirilor cu clientii, incheierea contractelor;
-Primirea şi prelucrarea comenzilor;
-Întocmirea dărilor de seama despre lucrul efectuat.
- transport propriu.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893

Агент отдела оптовых продаж.
Стаб....
022-808-444, mo...   ...
Conducator auto.(rom.rus.)   new
31
Compania angajeaza la lucru sofer.
Conditiile:
-Experienta in calitate de sofer 3-5 ani;
-serios;
-responsabil;
Obligatoriu sa fie in posesie automobil propriu:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (propuneti variante)
- Mercedes Vito;
- Peugeot boxer;
- Sitroen gumper;
- Fiat ducato.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893

Водитель
Фирма приглашает на работу водителя.
Требования:
- опыт работы водителем 3-5 лет;
- серьезный;
- ответственный;
- аккуратный;
Обязательно наличие личного автотранспорта:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (можно предложить варианты)
- Mercedes Vito;
- Peugeot boxer;
....
022-808-444, mo...   ...
Brend- manager vinzări a prodectiei companiei polon...   new
31
Companie stabilă şi in permanentă dezvoltare, anuntă concurs pentru suplinirea postului vacant de brend - manager vinzări a prodectiei companiei poloneze.
Cerințe către candidat:
- Studii superioare (economice, comerciale sau alte studii de profil);
- Experiență de muncă în domeniu de la 2-3 ani;
- Experiență de lucru in echipa, bune relatii cu clientii;
- Comunicabil;
-Cunoastetra (Windows, MS Office, 1C);
-Cunoasterea limbii română, rusă (cunoasterea limbii engleze va fi o prioritate)
- Automobil propriu va fi un avantaj.
- Compania ofera urmatoatrele beneficii:
- Pachet atractiv de remunerare si be....
022-808-444, mo...   ...
Realizator birotica tirgul scolar. (rom.rus)   new
31
Companie stabilă, care se află in continuă dezvoltare, angajează persoane la lucru, la tirgul scolar în functie de vinzatori. Tirgul va avea loc de pe data de 14 august 2015 pina la 31 august 2015.
Cerinţe faţă de candidat
- de dorit cunoasterea marfurilor de birotica.
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- Responsabilitate;
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893


Реализатор – канцелярские товары школьный базар.
Лидер на рынке канцтоваров объявляет о наборе на должность
продавец – консульт....
022-808-444, mo...   ...
Vinzator-consultant (birotica)   new
31
Companie stabilă, care se află in continuă dezvoltare, angajează persoane la locuri permanente de munca în functie de vinzatori, cu perspectivă de crestere profesională (manager in vînzări)
Compania oferă loc de muncă stabil in echipă tinară, instruire în specialitate.
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii medii speciale sau superioare de profil;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă;
- Abilităţi excelente de comunicare;
- cunoasterea calculatorului (Windows, MS Office) 1С;
- Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a tehnicilor de vânzare &....
022-808-444, mo...   ...
менеджеры   new
31
Офисная работа.Быстрая обучаемость. Свободный график.
Требования:коммуникабельность, творческий подход к работе, Знание русского языка.
Мария
068017222
068017222   ...
менеджеры   new
30
Invităm manageri calificaţi, conducători de proiecte in diverse domenii.Cerinţe: experienţă de lucru cu cetăţenii, abilităţi de a lucra in echipă, capacităţide comunicare in limba rusă.
Maria
068017222
....
068017222   ...
менеджеры   
28
Без стартового капитала возможность создания собственного бизнеса, совмещения с другими видами деятельности или учебой. Карьерный рост и постоянно растущий доход.
Мария
068017222
068017222   ...
Agent pentru vînzări imobiliare   
27
Compania imobiliară ROYAL IMOBIL SRL, angajeaza Agent Imobiliar.
Oferim comision progresiv atractiv, program flexibil, surse de informare şi publicitate imobiliară, traininguri si oportunitati de dezvoltare personala si profesionala.

Cerinţele pentru postul de Agent Imobiliar:

Studii superioare (Juridice si/sau Economice)
Cunoasterea obligatorie a limbilor: romana si rusă, alte limbi straine reprezinta un avantaj;
cunoaşterea calculatorului la nivel avansat de utilizator;
Responsabil, cu spirit de initiativa, organizat;
Abilităţi excelente de comunicare si de rezolvare eficientă a problemelor;
Orientare spre rezultat si atentie....
079244444 royal-imobil.md ...
Designer Web   
27
GPG Consulting angajeaza Designer Web

Responsabilitati:

• Disponibilitate la cererea angajatorului

• Crearea paginei HTML la cererea angajatorului

• Crearea elementelor grafice și stilistice pentru paginile web

• executare corecta si rapida a task-urilor

Beneficii:

• Posibilitatea de a lucra la distanta

• Salariu atractiv

• Separat, bonusuri proportionale cu rezultatele si implicarea in proiectele derulate.....
+37368366144 veronicaopaleva@yahoo.fr ...
Hebrew market – Call Center Operator   
27
SC “GPG Consulting” SRL is hiring! We are seeking a proactive, detail-oriented internet project manager. You must be able to

run multiple web projects from the starting point through completion in the most effective manner. The perfect candidates for this

job will have to operate the projects onwards, anticipating potential needs, facilitate communication between developers,

designers and in-house staff.

Main responsibilities:

Understand the project vision, assess requirements of the project and develop the scope, timelines, milestones and the specific

deliverables.

 Ensure all projects are executed on brand, on budget and on time.

 Develop and e....
+37322 588969 hr.gpgconsulting@gmail.com ...
Asistent Serviciul Clientela   
27
GPG Consulting Call-Center, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• Receptionarea apelurilor telefonice

• Oferirea suportului informational clientilor

• Lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea la nivel avansat a limbilor romana , rusa, ebraică , finlandeză, turca sau combinatia de limbi

cunoscute: rusa – ebraică – engleza sau rusa – turca – engleza.

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37368366144 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
OPERATEUR BACK-OFFICE francophone   
27
Au sein du département de modération des contenus web dans le cadre de Global Phoning Group, nous recherchons des

collaborateurs pour gérer le back-office de l’un de nos clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

1. Injection des publications dans le CRM client,

2. Acquisition des contenus audiovisuels sur internet

Votre profil :

- Faculté de Journalisme, Langues, Pédagogie, Philologie, Economie ou Droit, etc.

Compétences exigées :

- Bonne maitrise du français(B2)

- Connaissance de l’environnement web

- Manipulation aisée de l’outil informatique

- Esprit curieux et promptitude à appr....
+37322 588969 direction.marketing@gpg-bpo.fr ...
Dutch Market - Asistent Serviciul Clientela   
27
Descrierea postului:

In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba olandeza presupune

capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor

sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici

birocratice.

Activitate:

- receptionarea apelurilor telefonice

- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor

- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informational clientilor

- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

- Cunoas....
+37322 588969 hr.gpgconsulting@gmail.com ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   
27
Jobangebot:

Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt,

bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:

- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht

- Kontaktfreudig und Ausdauernd

- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:

-Motivierendes Gehalt

- Sozialversicherung

- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung....
+37369083032 l.barnas@yahoo.com ...
Asistent Serviciul Clientela   
27
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul

Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:

- recepționarea apelurilor telefonice

- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților

- înregistrarea și clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informațional clienților

- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:

- cunoasterea limbii spa....
+37322 588969 www.gpg-callcenter.es ...
Conducator auto.   
27
Compania angajeaza la lucru sofer.
Conditiile:
-Experienta in calitate de sofer 3-5 ani;
-serios;
-responsabil;
Obligatoriu sa fie in posesie automobil propriu:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (propuneti variante)
- Mercedes Vito;
- Peugeot boxer;
- Sitroen gumper;
- Fiat ducato.
CV- ul Va rugam sa-l trimiteti pe adresa hr@birovits.md; relatii la tel: 022-808-444 sau 079709893

Водитель
Фирма приглашает на работу водителя.
Требования:
- опыт работы водителем 3-5 лет;
- серьезный;
- ответственный;
- аккуратный;
Обязательно наличие личного автотранспорта:
- Volkswagen T4;
- Ford transit. (можно предложить варианты)
- Mercedes Vito;
- Peugeot boxer;
....
022-808-444, mo...   ...
Brutar-modelator,   
27
Cerințe:
- Experienta de muncă în domeniu minim 2 ani;
- Persoană responsabilă;
- Dorinţă de creştere şi dezvoltare profesională;
- Onestitate;

Compania oferă:
- Un salariu avantajos;
- Condiţii bune de lucru;
- Posibilitatea de a lucra într-o companie de succes;

Despre companie:
“Pretzel” este o covrigărie-patiserie care prin efortul său oferă consumatorului produse naturale, astfel încercind sa aducă gustul tradițional pentru fiecare.

Telefon: 069094946
E-mail: pretzelmoldova@gmail.com

....
069094946 pretzelmoldova@gmail.com ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md