:  
  : 6
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Operator/Consultant Telemarketing   new
29
Posturi de muncă atractive pentru tineri absovenţi, studenţi și mămici ce cunosc limba franceză!
Suntem o companie de succes, ce activăm pe piața Republicii Moldova de peste 7 ani, oferind posibilitatea tinerilor absolvenți, studenților și mămicilor aflate in concediu de maternitate de a se afirma și de a munci, datorită posibilității de a avea un program flexibil, și chiar de a munci de la distanță.
S.C „Actiprodnet” SRL oferă servicii off-shore în domeniul comunicării, community management-ului, a gestionării și moderării site-urilor web. Recrutăm persoan....
068555954 c.morari.gpg@gmail.com ...
Telesales Executive Europe - Work from home   new
27
Our client, an international company present in 25 countries, with an office in Romania is currently seeking a number of driven telesales candidates to start immediately!


The Role:

- Pitching international companies for the Technical Design Project using the telephone line,
- Creating a daily prospects portfolio to submit to HQ,
- Business prospecting and phone selling,
- Telephone deal closing.
- Report results and achievements each week
- Calls to old, new and existing customers around Europe.
- Building rapports with customers and fact finding
- Recognizing telesales opportunities and taking them


Skills Experience:
We are looking for money hungry individuals that are ....
0751294768 erdelyi_laszlo1990@yahoo.com ...
Secretar economist   new
27
Secretar economist

Program: 8 ore, full time

Esti candidatul/candidata potrivita daca:
- esti o persoana pozitiva, sociabila, dinamica, cu un simţ al responsabilităţii crescut;
- ai capacitate de analiza, sinteza si selectie a informatiilor
- ai abilitati excelente de comunicare, prioritizare si organizare a timpului;
- ai capacitate de gestionare a mai multor sarcini simultan;
- ai abilitati de organizare (gestionare, arhivare), planificare, coordonare
- dispui de cunostinte PC la nivel mediu sau avansat(Outlook, Word, Excel)
- cunosti limba engleza si rusa la un nivel suficient pentru a participa intr-o discutie business, a comunica in scris cu partenerii, a alc....
00 soft_md@yahoo.com ...
менеджеры   new
27
Офисная работа.Быстрая обучаемость. Свободный график.
Требования:коммуникабельность, творческий подход к работе, Знание русского языка.
Мария
068017222
068017222   ...
Торговый представитель   new
27
ТРЕБОВАНИЯ:
- самоорганизованность;
- высокая обучаемость;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- умение вести переговоры на русском и государственном языках;
- место проживания г. Кишинев;
- возраст до 30 лет;
- наличие авто.

УСЛОВИЯ:
- полная занятость;
- ответственная работа;
- загрузка на 100%;
- стабильный доход (оклад + бонусы);
- стабильная и перспективная работа;
- возможность профессионального и карьерного роста.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- презентация продукции;
- расширение клиентской базы и поддержка существующей;
- выполнение планов продаж;
- соблюдение существующих правил фирмы;
- работа с дебиторской задолженностью и т.п.

Резюме принимаются по электронн....
elitalcomd@yaho... elitalcomd@yahoo.com ...
Торговый представитель   new
27
ТРЕБОВАНИЯ:
- самоорганизованность;
- высокая обучаемость;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- умение вести переговоры на русском и государственном языках;
- место проживания г. Кишинев;
- возраст до 30 лет;
- наличие авто.

УСЛОВИЯ:
- полная занятость;
- ответственная работа;
- загрузка на 100%;
- стабильный доход (оклад + бонусы);
- стабильная и перспективная работа;
- возможность профессионального и карьерного роста.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- презентация продукции;
- расширение клиентской базы и поддержка существующей;
- выполнение планов продаж;
- соблюдение существующих правил фирмы;
- работа с дебиторской задолженностью и т.п.

Резюме принимаются по электронн....
elitalcomd@yaho... elitalcomd@yahoo.com ...
Оператор-фактурировщик   
25
Фирме требуется ОПЕРАТОР-ФАКТУРИРОВЩИК
График работы с 9.00 до 18.00

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование от средне-специального
- профессиональные знания:Уверенный пользователь ПК, Знание 1С 7.7 верися
- опыт работы оператором-фактуровщиком от 1 года, желательно в крупной алкогольной компании или опыт работы в любой торговой компании по продаже товаров повышенного спроса;
- знание румынского и русского языков обязательно;
- исполнительность, ответственность, аккуратность, пунктуальность.

ОБЯЗАННОСТИ:
- Обработка и выписка заявок от торговых представителей и заказов покупателей;
- Оформление расходных документов в учётной системе 1С

Испытательный срок - 2 месяца

CV принимается по E....
elitalcomd@yaho... elitalcomd@yahoo.com ...
менеджеры   
25
Invităm manageri calificaţi, conducători de proiecte in diverse domenii.Cerinţe: experienţă de lucru cu cetăţenii, abilităţi de a lucra in echipă, capacităţide comunicare in limba rusă.
Maria
068017222....
068017222   ...
Depozitar   
24
Lucrator la depozit
Detalii pentru convorbire, la tel: 022-244-502
24-45-02 www.tbm.md ...
Depozitar   
24
Lucrator la depozit
Detalii pentru convorbire, la tel: 022-244-502
24-45-02 www.tbm.md ...
Colaboratori in oficiu   
23
Trebuie lucratori urgent. Cunoasterea calculatorului la nivel de utilizator. Comunicabile. Responsabile. Funcia pentru care pretindenti este. Rolvarea problemelor organizatorice din oficiu. Recrutarea,instruire si verificarea personalului. Esperienta nu este necesara.
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Manager +cariera de succes.
venit pin la 13000 lei.
Detalii la nr.068683778
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Lucru in oficiu cu posibilitatea dea deveni independent financiar Lucrul consta in organizarea procesului de lucru in oficiu Persoanelor selectate li se ofera posibilitatea de a creste in cariera. Acept persoane serioase si active.
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Lucru in oficiu . Venit pina la 9500 lei.
Contract de munca -Venit in crestere+bonusuri -Instruire gratuita in domeniul dat
Grafic flexibil -Colectiv tinar si prietenos
NU ESTE AGENTIE
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Caut un ajutor de conducator in cadrul oficiului cu posibilitatea dea creste rapid in plan financiar cit si profesinal ,dezvoltarea calitatilor de lider.
Detalii la nr.068683778.
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Posibiliatea dea va dezvolta pe plan finaciar cit si profesianal.
Lucru este in baza de contract si vi se ofera dreptul la instruire gratuita.
Calatori in afara tari in interes de serviciu.
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Am nevoie de persoane in cadrul oficiului energice si cu spirit de echipa.
Lucru cu documentatie in partial simpla.
Lucru la calculator si cu personslul.
Detalii la nrr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
6500-13000lei
Lucru cu documentatie in partial simpla.
Recrutarea,verificarea si instruirea personalului.
Crearea propriului biznes.
Independent financiara
Lucru la calculator.
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Sa eliberat un post de manager personal in cadrul oficiului.
Lucru este cu personalul,verificarea si instruirea personalului.
Cunoasterea limbi de stat si rusa.
Experienta nu este necesara.
Detalii la nr.068683778.
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Lucru pentru toti in cadrul oficiului cu posibilitatea dea va dezvolta pe plan professional.
Posibilitatea dea calatori in afara tari in interes de serviciu.
Independent financiara.
Detalii la nr.068683778
....
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Lucru pentru persoanele active ,serioase in cadrul oficiului.
Crestere si avansare in cariera.
Deatalii la nr.068683778
068683778   ...
Colaboratori in oficiu   
23
Post vacant de conducator in cadrul oficiului cu posibilitatea deasi crea propriul lor biznes.
Instruirea in domeniul dat este gratuita.
Deatalii la nr.068683778
068683778   ...
Авто-слесарь   
23
- Возраст от 25 до 40 лет
- Знания в области ходовой части.
- Знания ГРМ и системы сцепления приветствуются.
- Умение аккуратно выполнять работу
- Чистоплотность
- Пунктуальность
067436813 virim-imp@mail.ru ...
Авто-слесарь   
23
- Возраст от 25 до 40 лет
- Знания в области ходовой части.
- Знания ГРМ и системы сцепления приветствуются.
- Умение аккуратно выполнять работу
- Чистоплотность
- Пунктуальность
067436813 virim-imp@mail.ru ...
Авто-слесарь   
23
- Возраст от 25 до 40 лет
- Знания в области ходовой части.
- Знания ГРМ и системы сцепления приветствуются.
- Умение аккуратно выполнять работу
- Чистоплотность
- Пунктуальность
067436813 virim-imp@mail.ru ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md