:  
  : 41
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
•Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
•Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
•Punctual (a) si disciplinat (a)
•Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
Преподаватель иностранных языков   
19
Набираются молодые преподаватели (до 27 лет) английского языка (знание второго иностранного языка приветствуются) для обучения детей гимназиального цикла. Дополнительная информация по тел: 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
Posturi de muncă atractive pentru tineri absoven...   new
26
Actiprodnet este o întreprindere de succes, care activează pe piața din Republica Moldova de

peste 7 ani. Compania oferă servicii în domeniul comunicării , a centrelor de contact, a

gestionării și moderării site-urilor web. Recrutăm persoane ce cunosc limba spaniolă.

Vă oferim:

 Un pachet social complet.

 Un salariu competitiv

 Instruirea este achitată de catre angajator.

 O ambianţă plăcută de muncă.

 O echipă tînară şi dinamică.

 Un program flexibil de lucru și transportul asigurat de anga....
068 555954 c.morari.gpg@gmail.com. ...
GPG Consulting is hiring Sales Agents   new
26
GPG – Global Phoning Group is an outsourcing company that operates Call Center services and

offers cost-effective BPO solutions at highest quality since 2007. GPG contact center gathers over

300 multilingual call operators who are engaged into providing a wide range of services

including inbound, outbound , back office support and other non-voice BPO services in English,

French, Spanish, German, Italian, Russian, Romanian and other languages.

 Duties & Responsibilities:

 The candidate will engage in over-the-phone sales, educating the customer about how the

features of our products can benefit their lives.

 The position is considered an ....
+37368158087 vladimir.z.gpg@gmail.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
26
Descrierea postului:

In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in

limba romana si rusa presupune capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea

apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor sau a reclamatiilor clientilor prin 

diverse tehnici birocratice.

Activitate:

- receptionarea apelurilor telefonice

- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor

- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informational clientilor

- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

-....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.net... ...
Lector presă în spaniolă   new
26
Descrierea postului:

Împreună cu echipa de analiză şi monitorizare mass-media, în cadrul companiei GPG Consulting (Republica

Moldova), veţi monitoriza un şir de articole din presa internaţională cu scopul de a identifica felul în care sunt

mediatizaţi clienţii companiei.

Principalele sarcini:

- Lectura articolelor de presă pe orice fel de suport

- Selectarea şi validarea extraselor de presă pentru clienţi

- Recitirea şi verificarea suplimentară a pasajelor eventual omise de softul specializat

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii analizelor efe....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
Operatore telefonico/telemarketing   new
26
Seleziona operatori telefonici che hanno un buon livello d‘italiano .

Offriamo:

- stipendio fisso piú provvigioni al raggiungimento degli obiettivi aziendali

- pagamento puntuale degli stipendi

- assunzione con contratto di lavoro

- formazione ed affiancamento in sede

- contratto a norma di legge con regolari contributi versati

Richediamo:

- disponibilita immediata

- carattere solare

- predisposizione al lavoro in team

- orari di lavoro full-time

- utilizzo dei principali strumenti informatici....
51 78 31 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
Hebrew market – Call Center Operator   new
26
Один из крупнейших европейских лидеров аутсорсинга услуг в сфере Call Centers, объявляет набор новых

сотрудников на должность операторов в молодой и дружный коллектив.

Если Вы активный, целеустремлённый, организованный и ответственный человек - поторопитесь

присоединиться к нашей команде. Мы предлагаем хорошие условия и возможность работать в

многонациональной компании.

Обязанности:

- Осуществление звонков по предоставленной базе данных

- Осуществление активных продаж

- Ведение учета данных полученных от потенциальных клиентов

Нужный профиль:

- Свободное владение ивритом и русским языками. Владение иностранным языком – ощутимый плюс

- Пользователь компьюте....
+37322 588969 hr.gpgconsulting@gmail.com ...
Internet Project Manager   new
26
SC “GPG Consulting” SRL is hiring! We are seeking a proactive, detail-oriented internet project manager. You must be able to

run multiple web projects from the starting point through completion in the most effective manner. The perfect candidates for this

job will have to operate the projects onwards, anticipating potential needs, facilitate communication between developers,

designers and in-house staff.

Main responsibilities:

Understand the project vision, assess requirements of the project and develop the scope, timelines, milestones and the specific

deliverables.

 Ensure all projects are executed on brand, on budget and on time.

 Develop and ....
+37322 588969 hr.gpgconsulting@gmail.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
26
GPG Consulting Call-Center, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• Receptionarea apelurilor telefonice

• Oferirea suportului informational clientilor

• Lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea la nivel avansat a limbilor romana , rusa, ebraică , finlandeză, turca sau combinatia de limbi

cunoscute: rusa – ebraică – engleza sau rusa – turca – engleza.

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37368366144 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
OPERATEUR BACK-OFFICE francophone   new
26
Au sein du département de modération des contenus web dans le cadre de Global Phoning Group, nous recherchons des

collaborateurs pour gérer le back-office de l’un de nos clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

1. Injection des publications dans le CRM client,

2. Acquisition des contenus audiovisuels sur internet

Votre profil :

- Faculté de Journalisme, Langues, Pédagogie, Philologie, Economie ou Droit, etc.

Compétences exigées :

- Bonne maitrise du français(B2)

- Connaissance de l’environnement web

- Manipulation aisée de l’outil informatique

- Esprit curieux et promptitude à app....
+37322 588969 direction.marketing@gpg-bpo.fr ...
Dutch Market - Asistent Serviciul Clientela   new
26
Descrierea postului:

In cadrul Companiei Global Phoning Group, Postul Vacant de Asistent Serviciul Clientela in limba olandeza presupune

capacitatea de a raspunde necesitatii clientilor prin receptionarea apelurilor telefonice, inregistrarea si gestionarea comenzilor

sau a reclamatiilor clientilor prin diverse tehnici

birocratice.

Activitate:

- receptionarea apelurilor telefonice

- inregistrarea, tratarea si transmiterea reclamatiilor clientilor

- Inregistrarea si clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informational clientilor

- lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

- Cunoas....
+37322 588969 http://gpg-callcenter.net... ...
Jobstelle als Teleoperator im Call-Center (German/Deutsch)   new
26
Jobangebot:

Global Phoning Group ist ein mehrsprachiges Call-Center, das sich mit Telekommunikation beschäftigt,

bietet neue Jobstelle als Teleoperator.

Anforderungen:

- Hohes Sprachniveau in Deutsch (in Wort und Schrift) erwünscht

- Kontaktfreudig und Ausdauernd

- Verantwortungsvoll und Selbstbewusst

Wir bieten an:

-Motivierendes Gehalt

- Sozialversicherung

- Angenehme und dynamishe Arbeitsumgebung....
+37369083032 l.barnas@yahoo.com ...
Asistent Serviciul Clientela   new
26
GPG Consulting, call center multilingv vă invită să vă alăturaţi echipei noastre, în calitate de Asistent Serviciul

Clientelă care posedă limba spaniolă la un nivel înalt (scris și oral).

Activitate:

- recepționarea apelurilor telefonice

- înregistrarea, tratarea și transmiterea reclamațiilor clienților

- înregistrarea și clasarea datelor comerciale

- oferirea suportului informațional clienților

- lucru într-o echipa dinamica și o excelentă posibilitate de dezvoltare profesională și personală.

Cerințe:

- cunoasterea limbii span....
+37322 588969 www.gpg-callcenter.es ...
Asistent Serviciul Clientela   new
26
GPG Consulting call-center multilingv, anunta concurs pentru postul vacant de Asistent Serviciul Clientela.

Activitate:

• receptionarea apelurilor telefonice

• oferirea suportului informational clientilor

• lucru intr-o echipa dinamica si o excelenta posibilitate de dezvoltarea profesionala si personala.

Cerinte:

• Cunoasterea perfecta a limbilor romana si rusa

• Abilitati analitice

• Abilitati de comunicare si de solutionare a conflictelor

• Cunoasterea calculatorului (MS Office).....
+37322 588969 rh.gpgconsulting@gmail.com ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
26
Missions Principales :

Au sein de l’équipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un

panel de titres couvrant l’ensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises

afin d’identifier les retombées médiatiques pour les clients.

A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :

- Sélection et validation de coupures pour l’ensemble de la clientèle

- Réactivité sur l’information, avec remontée des éléments améliorants la veille

Profil recherché :

- Niveau d’études minimales Bac+3

- B....
+37322 589177 livia.rusu@gpg-callcenter.net ...
Surveillants Audio/Video   new
26
GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de l’outsourcing. Dans le cadre du lancement

de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à

n’importe quel moment!

 

Vos principales missions:

- Retranscription d’émissions de TV ou de radio en français afin d’identifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées:

- Vous avez une bonne maîtrise du français et connaissez la culture de la France?

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens

d’adaptation?

....
+37322 589177 livia.rusu@gpg-callcenter.net ...
Директор магазина   new
26
Компания „AGAT-D” SRL, которая ставит перед собой высокие и амбициозные цели требуется Директор магазина, целеустремленный, способный понимать и достигать цели предприятия.
Не боящийся трудностей, заинтересованный в большом количестве задач, желающий быть частью команды профессионалов.
Обладающий знаниями и опытом, способный обеспечить постоянный рост: продаж, удовлетворенных клиентов, квалифицированных кадров.
Предлагаем современные условия труда, возможность достижения личных целей, прогрессивную заработную плату, полный социальный пакет, повышение квалификации за счет работодателя.
Предварительный отбор осуществляется на основании CV с фото.
В теме письма об....
068-029-290 www.agat-d.md ...
Грузчики в магазин стройматериалов   new
26
Компании „AGAT-D” SRL, которая ставит перед собой высокие и амбициозные цели требуется на постоянную работу – ГРУЗЧИК в магазин строительных материалов.
Энергичный молодой человек с активной жизненной позицией, который ценит порядок.
Трудолюбивый, ответственный, исполнительный - обладающий знаниями и опытом оперативной погрузки, разгрузки, складировании строительных материалов.
Желающий быть частью команды профессионалов и сделать карьеру в компании, которая находится в постоянном развитии.
Предлагаем современные условия труда, прогрессивную заработную плату, полный социальный пакет, профессиональный и карьерный рост.
....
068-029-290 www.agat-d.md ...
Менеджер склада -Администратор   new
26
Компании „AGAT-D” SRL, которая ставит перед собой высокие и амбКомпании „AGAT-D” SRL, которая ставит перед собой высокие и амбициозные цели требуется на постоянную работу - КЛАДОВЩИК в магазин строительных материалов.
Энергичный молодой человек с активной жизненной позицией, который ценит порядок и учет на складе.
Трудолюбивый, ответственный, обладающий знаниями и опытом в организации и осуществлении качественного и оперативного приема, отпуска, хранения и сортировки товара на складе, технической грамотностью ведения учета товаро - материальных ценностей, инвентаризации и контроля за целостностью и сохранностью материальных ценностей, качественном выполнении всех заявок....
068-029-290 www.agat-d.md ...
Менеджер склада -Администратор   new
26
Компании „AGAT-D” SRL, которая ставит перед собой высокие и амбициозные цели требуется на постоянную работу - КЛАДОВЩИК в магазин строительных материалов.
Энергичный молодой человек с активной жизненной позицией, который ценит порядок и учет на складе.
Трудолюбивый, ответственный, обладающий знаниями и опытом в организации и осуществлении качественного и оперативного приема, отпуска, хранения и сортировки товара на складе, технической грамотностью ведения учета товаро - материальных ценностей, инвентаризации и контроля за целостностью и сохранностью материальных ценностей, качественном выполнении всех заявок клиентов.
Обладающий желанием добиваться высоких....
068-029-290 www.agat-d.md. ...
Manager vinzari   new
26

Piroterm-Service SRL - companie specializata in sisteme de incalzire, climatizare si alimentare apa anunta concurs pentru postul vacant de:
Manager vinzari
Sunteti o persoana activa, responsabila si prezentabila! Va place sa comunicati cu oamenii si usor gasiti limba comuna cu ei! Aveti abilitati profesionale si experienta in domeniul vinzarilor! ... atunci trimiteti CV-ul pe adresa hr@piroterm.md

Responsabilitati de baza:
•Vinzarea echipamentelor (solutii ingineresti complexe pentru sisteme de incalzire, climatizare si alimentare cu apa) catre companii si intreprinderi (B2B)
•Vinzarea catre companii din baza de clienti interna, monitorizarea si mentinerea activitatii relatiilo....
0225-21-20-21 hr ...
Agent de vinzari   new
26
COMPANIE MULTINATIONALA ANGAJEAZA AGENTI COMERCIALI IN ORASUL CHISINAU

CERINTE FATA DE CANDIDAT:
- Responsabil, punctual, comunicabil;
- Spirit de lucru in echipa;
- Abilitati de vinzare si negociere;
- Permis de conducere categoria " B";
- Cunoasterea limbelor romana si rusa;
- Virsta cuprinsa intre 19-35 ani;
- Experienta in domeniu va fi un avantaj.

ROLUL CANDIDATULUI :
- Promovarea produselor companiei;
- Dezvoltarea clientilor existenti;
- Cautarea clientilor noi si incheierea contractelor de colaborare;
- Indeplinirea targhetelor.

SE OFERA:
- Salariu motivant (+comision, +bonus);
- Pachet social complet (contract de munca oficial, polita medicala);
- Conditii de ....
angajare-servic... angajare-serviciu@mail.ru ...
contabil   new
26
Contabil:

Cerinte:
- Studiile superioare
- Vorbirea fluenta in limbile romina si rusa
- Capacitatea de a organiza si de a planifica lucru
- Experienta in domeniu

Compania ofera:
-Salariu avantajos
-Pachet social complet

....
022421490, 0682... irinbesliu@mail.ru ...
менеджеры   new
26
Интеллектуальная работа деловым, ответственным в возрасте от 19 лет, владеющих русским языком. Возможность карьерного роста.Свободный график.
Мария
068017222
068017222   ...
contabil   new
25
Contabil:

Cerinte:
- Studiile superioare
- Vorbirea fluenta in limbile romina si rusa
- Capacitatea de a organiza si de a planifica lucru
- Experienta in domeniu

Compania ofera:
-Salariu avantajos
-Pachet social complet

....
022421490, 0682... irinbesliu@mail.ru ...
Manager vinzari   new
25

Piroterm-Service SRL - companie specializata in sisteme de incalzire, climatizare si alimentare apa anunta concurs pentru postul vacant de:
Manager vinzari
Sunteti o persoana activa, responsabila si prezentabila! Va place sa comunicati cu oamenii si usor gasiti limba comuna cu ei! Aveti abilitati profesionale si experienta in domeniul vinzarilor! ... atunci trimiteti CV-ul pe adresa hr@piroterm.md

Responsabilitati de baza:
•Vinzarea echipamentelor (solutii ingineresti complexe pentru sisteme de incalzire, climatizare si alimentare cu apa) catre companii si intreprinderi (B2B)
•Vinzarea catre companii din baza de clienti interna, monitorizarea si mentinerea activitatii relatiilo....
0225-21-20-21 hr@piroterm.md ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md