:  
  : 264
  : 0
ru  ro
               
 
?
(2003)
 

 

 
 

 
 
 / 
:


Callcenter

ICS TRANSCOLOR SRL
Contabil sef

Cerinte:

-virsta 25-40 ani;
-studii superioare economice;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului si programului 1C;

Contabil ajutor

Cerinte:

-virsta 25-40 ani;
-studii superioare economice;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului si programului 1C;

Manager-designer

Cerinte:

-virsta 22-30 ani;
-studii superioare;
-experienta profesionala minim 1 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului;

Vinzator-consultant

Cerinte:

-virsta 22-30 ani;
-cunoasterea fluenta a limbilor romana,rusa si engleza.
-cunostinte aprofundate ale PC-ului;

Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail: color@color.md
Sau sunati la telefon: +373 79122402.
Metoda intensiva de comunicare cu profesor nativ din ITALIA

Vreti sa plecati in vacata in Italia sau pentru a castiga bani, nu ezitati sa alegeti cursurile de italiana pe potriva buzunarului.
Ati mai facut cursuri de italiana, dar ati ramas dezamagit de rezultate, atunci trebuie sa stiti ca in Chisinau exista Centrul de Limbi Europene „Oratorica” care detine o bogata experienta predarea si invatarea intensiva a limbilor straine.
In cadrul centrului incepind cu luna Decembrie va activa profesorului italian -Gianantonio Bellagamba, este unul dintre cei mai populari profesori din Italia datorita metodelor eficiente folosite in cadrul cursurilor predate de el si relatiei speciale care se creaza intre el si persoanele care se inscriu la cursurile lui.


Pentru mai multe informatii referitor la inscrieri sau cursuri accesati situl : http:/ /www.oratorica.info/index.php/servicii/cursuri-limba-italiana-chisianu sau la telefonul: 060 65 22 11

„Fericirea este atunci cand altii te inteleg”
Cu multumiri,
Echipa ORATORICA (Moldova,Chisinau)

UDARNIK èùåò 3D Ãåíåðàëèñòà

3D Ãåíåðàëèñò - ñîòðóäíèê, ñïîñîáíûé ñîâìåùàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íåñêîëüêî 3D ñïåöèàëèçàöèé:

 • 3D ìîäåëèíã – ìîäåëèðîâàíèå è 3D ñêóëüïòèíã îáúåêòîâ ëþáûõ òèïîâ, ñ ðàñ÷¸òîì íà ôîòîðåàëèñòè÷íûé ðåíäåð, ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ðàçâ¸ðòîê äëÿ UV êîîðäèíàò.
 • Òåêñòóðèðîâàíèå.
 • Íå-ïåðñîíàæíàÿ àíèìàöèÿ – áàçîâûå íàâûêè àíèìàöèè îáúåêòîâ è êàìåðû â ñöåíå.
 • Ðåíäåðèíã – øåéäèíã, ïîñòàíîâêà îñâåùåíèÿ ñöåíû, íàñòðîéêà âûâîäà ñïåöèôè÷åñêèõ êàíàëîâ äëÿ êîìïîçèòèíãà.

Òðåáîâàíèÿ:

 • Îïûò ïðèìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íàâûêîâ â êèíî è ðåêëàìå.
 • Óâåðåííîå âëàäåíèå è îïûò ðàáîòû ñ 3D ïàêåòàìè (îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ âëàäåíèå Softimage XSI)
 • Õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ïîíèìàíèå ïðèíöèïîâ êîìïîçèöèè.
 • Óìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû.
 • Ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
 • Æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ â ñâîåé îáëàñòè.
 • Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå è îïûò ðàáîòû â êîìàíäå, îòâåòñòâåííîñòü.

Æåëàòåëüíû:

 • Óìåíèå ðèñîâàòü ðóêàìè.
 • Áàçîâûå íàâûêè êîìïîçèòèíãà, çíàêîìñòâî ñ ïðîãðàììîé Eyeon Fusion èëè Adboe After Effects.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëó:

 • Ïîðòôîëèî äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí âìåñòå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì è ðåçþìå.
 • Ðåçþìå äîëæíî ðàññêàçàòü íàì, ãäå è êîãäà âû ðàáîòàëè, êàêèå âèäû ðàáîò âûïîëíÿëè, êàêèå çàêàí÷èâàëè êóðñû è êàêèå ïðîãðàììû, èíñòðóìåíòû, ÿçûêè è ñèñòåìû âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü.

Íàøè êîíòàêòû:
E-mail: hello@udarnik.tv
GSM: 068499522ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- Îïûò ðàáîòû ìèíèìóì îò 2ãîäà.
- Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.
- Çíàíèå Ðóìûíñêîãî è Ðóññêîãî ÿçûêîâ, çíàíèå èíîñòàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòóåòñÿ.
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü PC.
- Çíàíèå îòåëüíîé áàçû: Òóðöèè, Ãðåöèè, Áîëãàðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì:
• Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñòàâêà + % îò ïðîäàæ.
• Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Åñëè Âû ýíåðãè÷íû‚ æèçíåðàäîñòíû è òâîð÷åñêè àêòèâíû‚ íî ïðè ýòîì äèñöèïëèíèðîâàííû‚
îòâåòñòâåííû è öåëåóñòðåìëåííû. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà‚ â äîáðîæåëàòåëüíîì
êîëëåêòèâå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè‚ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ‚ ïîäíèìàÿñü
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå – íàïðàâëÿéòå ñâîå ïîäðîáíîå ðåçþìå.

reservation@damlatur.md


ICS Adobe Systems SRL, Moldovan subsidiary of Adobe Systems Corp., is looking to fulfill the positions of Software Engineer and Quality Engineer in the Chisinau office.

We are looking for highly qualified engineers to join Adobe's Omniture Test&Target Team, the world's leading provider of website on-demand testing and optimization services.

Senior Java Software Developer
Quality Engineer

To apply please send your resume to hr.moldova@adobe.com including the job title in the subject.

ORANGE MOLDOVA

ORANGE MOLDOVAManager programe internationale   
18
Centrul de Admitere la Studii Peste Hotare EXCEL isi mareste echipa!

EXCEL angajeaza 1 manager (full-time) pentru serviciul de consiliere si admitere la studii in Germania/Austria si Elvetia.
Jobul consta in consilierea studentilor si elevilor privind oportunitatile de studii in tarile sus-mentionate si procesarea dosarelor de admitere pentru programele oferite de EXCEL.
Persoana selectata va beneficia de training.

Profilul candidatului ideal:
Abilitati de prezentare si de public speaking (esentiale)
Cunoasterea avansata a limbii Romane (fluent)+Germane (scrisa si vorbita) + nivel mediu de Engleza + nivel mediu de Rusa
Punctual (a) si disciplinat (a)
Disponibilitate de....
22-40-59 ...
Contabil   
16
Cerinte:
-studii superioare economice
-experienta profesionala minim 5 ani in functie similara;
-cunoaşterea tuturor sectoarelor ale contabilităţii;
-abilităţi de organizare, comunicare verbal şi scrisă, planificare profesională, responsabilitate;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română,rusă şi engleză.
-cunoştinţe aprofundate ale PC-ului şi programului 1C;

Oferim:
-Posibilitate de a lucra într-o companie tînără, performantă şi în continua creştere;
-Pachet social deplin, salariu motivant
....
405-434;405-411... farmaf_moldova@yahoo.com ...
  
19
( 27 ) ( ) . : 92-29-18


....
922918 ...
contabil-sef   
17
Societate comerciala care activeaza in domeniul comercializarii utilajului pentru sistemele de incalzire autonoma si materialelor de constructie angajeaza contabil-sef.
Cerinte : -studii economice-contabilitatea,expeienta in domeniul contabilitatii comerciale min. 3 ani, cunoasterea programei de contabilitate 1c,responsabil,comunicabil,flerxibil la programul de munca..
Se ofera salariu competitiv si conditii de lucru bune.Candidatii sunt rugati sa transmita CV-le la adresa de mail :lzlotea@fontegrup.md sau fax ;22-58-74
....
22-98-04 lzlotea@fontegrup.md ...
Economist   
8
Concurs valabil doar pina la 15.04.2009

Se anunta concurs la postul vacant de economist in sistemul bugetar(Invatamint).

Activitatea va fi legata de planificarea si gestiunea finantelor publice.

Cerinte:
1. Domnisoara/doamna, virsta de la 30 ani, (familia deja consituita se considera o preferinta)
2. Studii superioare/medii speciale, in calitate de economist.
3. Utilizarea sigura a calculatorului si a programelor Word si Excel.
4. Responsabilitate si sirguinta in efectuarea atributiilor de serviciu.

Salariul de functie constituie 1700-2000 lei/luna, in dependenta de stagiu.

Tel. de contact 27-25-85

Expediati CV-ul la emailul dets_centru@mail.ru

Concurs valabil doa....
27-25-85 dets_centru@mail.ru ...
  new
23
, , , , , , .
:
1. ( , ),
2. ( ),
3. 3- (: , ).
4. (MS Word, MS Access, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Photoshop, Internet)
5.

:
1.....
0-22-43-84-00. administrative@jdc.org.md ...
CASIER în or. Râşcani   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

CASIER
(or. Râşcani)

Principalele sarcini de muncă:
-Efectuarea plăţilor şi încasărilor;
-Întocmirea documentelor primare de casă;
-Întocmirea registrului de casă, evidenţa contului 241;
-Întocmirea jurnalelor şi arhivarea documentelor.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii economice, contabilitate sau finanţe;
-Abilităţi analitice şi comunicative;
-Experienţă de cel puţin 1 an în gestionarea operaţiunilor de casă;
-Abilităţi de operare în wor....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
PROGRAMATOR JUNIOR SISTEME INFORMATICE   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

PROGRAMATOR JUNIOR SISTEME INFORMATICE

Principalele sarcini de muncă:
-Programarea şi crearea modulelor noi în sistemul informatic al companiei;
-Asigurarea suportului tehnic, perfecţionarea informaţiei existente conform solicitărilor;
-Propunerea măsurilor de îmbunătăţire a utilizării sistemului informatic.

Cerinţe faţă de candidat:
-Absolvenţi, studenţii ultimului an la licenţă sau masterat în domeniul IT;
-Experienţă în programare;
-Cunoaşterea limbajului de programare 1C cons....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
SPECIALIST PRINCIPAL OPERAŢIUNI   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

SPECIALIST PRINCIPAL OPERAŢIUNI

Principalele sarcini de muncă:
-Organizarea si coordonarea activitatii administrativ gospodaresti;
-Managementul parcului auto;
-Organizarea si executarea procesului de achizitii;
-Responsabilitatea pentru gospodaria electrica;
-Deservirea instalatiilor sanitare / termica / si de canalizare.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare sau medii de specialitate;
-Experienta in efectuarea lucrarilor de reparatie electrica si instalatiilor sanitare;
-Electrician autorizat, grupa de admitere 2/3;
-Permis de conducere (categoria B);
-Cunoa....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
ANALIST FINANCIAR   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

ANALIST FINANCIAR

Principalele sarcini de muncă:
-Efectuarea analizelor financiare;
-Raportarea periodică către creditori/investitori/fondatori;
-Corespondenţa de afaceri cu creditorii/investitorii/fondatorii.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare economice;
-Experienţa în atragerea fondurilor şi gestionarea proiectelor constituie un avantaj;
-Capacitate de analiză şi sinteză, memorie dezvoltată;
-Persoana organizată, comunicativă, responsabilă;
-Atenţie sporită la detaliu;
-Abilităţ....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
CONSULTANT TELEMARKETING   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

CONSULTANT TELEMARKETING

Principalele sarcini de muncă:
-Contactarea potenţialilor clienţi în vederea stabilirii întîlnirilor;
-Promovarea produselor companiei;
-Înregistrarea apelurilor efectuate;
-Elaborarea şi dezvoltarea scriptului discuţiei cu clientul.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare;
-Experienţă în telemarketing sau vânzări cel puţin un an;
-Abilităţi excelente de comunicare şi negociere;
-Cunoaşterea bună a PC-ului şi instrumentelor MS Office (Word, Excel)....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
Specialist On-line marketing   new
23
Descriere Job:
1. Scopul general al postului
Coordonarea activitatii de marketing, precum si elaborarea strategiei si politicilor de marketing ale firmei.
2. Obiectivele postului
Elaborarea, implementarea si dezvoltarea strategiilor si politicilor demarketing ale firmei.
Monitorizarea permanenta a pietei si a concurentei.
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Elaboreaza strategia si politicile de marketing ale firmei si asigura implementarea acestora.
Elaboreaza si asigura realizarea planului de marketing.
Monitorizeaza permanent piata si concurenta in vederea actualizarii si / saumodificarii strategiei si politicilor de marketing ale firmei.
Analizeaza ....
022-00-00-00 hrmagonline@gmail.com ...
EXPERŢI ÎN CREDITARE   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante:


EXPERŢI ÎN CREDITARE
(în or. Chișinău, Comrat, Cimişlia, Drochia, Călăraşi, Ungheni, Ocniţa, Ştefan Vodă)

Principalele sarcini de muncă:
-Analiza cererilor de împrumut şi afacerilor;
-Întocmirea dosarelor de creditare;
-Adoptarea deciziilor de creditare;
-Planificarea şi raportarea activităţii.

Cerinţe faţă de candidat:
-Studii superioare economice;
-Abilităţi analitice şi de comunicare;
-Experienţă în creditare constituie un avantaj;
-Cunoaştere....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
Manager Marketing   new
23
Cerinţe:
- Studii superioare de specialitate;
- Cursurile suplimentare sunt binevenite;
- Experienta in domeniu minim 1 an;
- Cunoasterea limbii romane si ruse ;
- Cunoasterea limbii engleze este un avantaj;
- Capacitati de negociere si persuasiune.

Oferim:
- Salariu motivant + bonusuri;
- Traininguri pentru dezvoltare personala si profesionala;
- Echipa tinara si ambitioasa;
- Alimentatie gratuita;

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica: hr@44.md, indicind POZITIA la care aplica.

Multumim anticipat.....
------------ hr@44.md ...
MANAGER PRODUSE RETAIL   new
23
Compania MICROINVEST anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant:

MANAGER PRODUSE RETAIL

Principalele sarcini de muncă:
-Dezvoltarea portofoliului existent prin extinderea reţelei de colaborare cu diferite companii partenere;
-Promovarea produselor Companiei: încheierea contractelor de colaborare cu companii noi partenere;
-Gestionarea activităţilor zilnice cu reţelele de companii partenere;
-Organizarea instruirii personalului din vînzări din cadrul companiilor partenere cu referire la produsele noi care urmează a fi lansate.

Cerinţe faţă de candidat:
-Experienţă în vânzări #....
022 25 00 26 http://microinvest.md/inf... ...
Contabil-Analist   new
23
U.Î. ,,Acvila Grup - una dintre cele mai mari asociaţii de întreprinderi din R. Moldova invită la lucru Contabil-Analist.

Cerinţe:
-studii de profil contabil sau finaţe;
-cunoaşterea SNC, IFRS de dorit;
-experienţă în domeniu cel puţin 1 an;
-cunoaşterea efectuării unui bilanţ, cash flow, rezultat financiar;
-utilizator de PC avansat, cunoaşterea bună a Excel, 1C;
-seriozitate şi orientare către rezultat;
-spirit de echipă;
-căutarea unui post stabil de lucru;
-cunoaşterea fluentă a limbilor română, rusă, engleză.

Oferim:
-pachet social complet;....
1917972, 555 ...
Administrator (Vadul lui Voda)   new
23
Cerinte:
- Studii superioare finisate (preferabil alimentatie publica sau management);
- Experienta de munca in alimentatie publica este obligatorie;
- Experienta in administrarea restaurantelor constituie nu avantaj;
- Cunoasterea limbii romane si ruse la nivel avansat;
- Cunostinte de operare PC ( Word, Excel, Power Point);
- Abilitati de negociere si vinzare;
- Competente de gestionare a unui colectiv de munca;
- Capacitatea de organizarea a timpului;

Avantaje:
- Salariu + bonusuri;
- Pachet social complet;
- Traininguri pentru dezvoltare personala si profesionala;
- Crestere pe scara ierarhica;
- Lucru intr....
------------ hr@trattoria.md ...
Chelner   new
23
Cerinte:
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Studii SAU experienta in domeniu;
- Persoana orientata spre oaspete si cu dorinta de a se dezvolta permanent.

Avantaje:
- Motivare financiara;
- Alimentatie gratuita si transport din partea companiei;
- Formare profesionala;
- Crestere pe scara ierarhica;
- Lucru intro echipa tinara si ambitioasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CVul la adresa electronica: hr@44.md, indicind POZITIA la care aplica sau sa ne contacteze la numerele de telefon 060669769, 022855724.....
060669769 sau ... hr@44.md ...
RESPONSABLE CONTENU SITES WEB   new
23
NOUS RECRUTONS
RESPONSABLE CONTENU SITES WEB

GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de loutsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à nimporte quel moment !

Vos principales missions:
- Alimentation de plusieurs sites web en contenus, assurer lefficacité des sites, initier et piloter des stratégies de marketing.

Compétences exigées :
-Vous avez une bonne maitrise du français ?
-Vous êtes créatif, vous savez rédiger des textes en français, vous êtes ouvert et curieux?
-Vous êtes à....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com ...
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE   new
23
LECTEUR(TRICE)S DE CONTENUS PRESSE

Missions Principales :
Au sein de léquipe de veille presse dans le cadre de Global Phoning Group (Moldavie), vous êtes amené à lire un panel de titres couvrant lensemble des publications des éditions nationales, locales et professionnelles françaises afin didentifier les retombées médiatiques pour les clients.
A cet effet, vos principales missions sont les suivantes :
- Sélection et validation de coupures pour lensemble de la clientèle
- Réactivité sur linformation, avec remontée des éléments améliorants la veille
Profil recherché :
- Niveau détudes mini....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com ...
Surveillants de Contenus Audio/Vidéo   new
23

CHARGE DE VEILLE MEDIA AUDIO

GPG Contact Center est un prestataire de services dans les métiers de loutsourcing. Dans le cadre du lancement de nouvelles campagnes, nous recrutons en permanence de nouvelles recrues, vous pouvez donc postuler à nimporte quel moment !

Vos principales missions:
- Retranscription démissions de TV ou de radio en français afin didentifier les informations intéressant nos clients

Compétences exigées :
-Vous avez une bonne maitrise du français et connaissez la culture de la France ?
-Vous êtes à laise avec linformatique et Internet, vous êtes dynamique, ponctuel et vous avez le sens dadap....
Télép... recrutement.gpg@gmail.com ...
JAVA and Oracle developers   new
23
Middle Oracle Developer
 Project Description:
Golden source repository, client onboarding, data staging, cleansing, operational data store and distribution.
 Responsibilities: This person will be responsible for: Development of DB part of enterprise level application. Should have enough experience for database design, its implementation, application development, performance tuning, application support, etc. Informatica/ETL/DWH; Design and review data model, code and architectural changes; Work closely with technical leads, analysts and developers to design and implement Oracle solutions within a structured development process; Troubleshoot performance, concurr....
+380634488321 luxoft.com ...
  new
23
, ,:
- ;
- 40 ;
- ;
- ;
- , .

:
- ;
- ;
- .

:
- ( + );
- ;
- ;
- .


:
popenco.radu@caribaa....
022 26-05-39   ...
Hostess (pe vara)   new
23
Cerinte:
- Cunoasterea limbii romane si ruse;
- Abilitati de prezentare si comunicare;
- Persoana organizata, orientata spre rezultat;
- Experienta in domeniu va constitui un avantaj.

Oferim:
- Salariu motivant;
- Alimentatie gratuita;
- Instruire asigurata de catre companie;
- Crestere profesionala;
- Lucru intr-o echipa tinara, activa si prietenoasa.

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul la adresa electronica: hr@trattoria.md indicind POZITIA la care aplica sau sa ne contacteze la numarul de telefon 078898905.
....
078898905 hr@trattoria.md ...
()   new
23
()
:

;
;
, MS Office (2003-2010),
, , ; ;
, .

:

;
/
;
;
;

:

.
( )
.
9-0....
911115 igor@exterior.md ...
Persoana responsabila de curatenie   new
23
Cerinte:
- Dorinta de a munci;
- Responsabilitate, acuratete;

Oferim:
- Salariu motivant;
- Alimentatie gratuita;

Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la numerele de telefon 060763634 sau 022855724. Vom fi bucurosi sa colaboram.....
060763634 sau 0...   ...
+ -   new
23
Wrigley, , :
+
:
- // ( )
- : , , .
- MS Excel ().
- MS Access .
-
- , ,
- ()

-
-
- ....
79940024 www.wrigley.com ...
VINZATOR   new
23
VINZATOR CONSULTANT UTILAJE INSTRUMENTE SI SCULE DE CONSTRUCTIE
407769 mig65da@gmail.com ...
  new
23
- . . 7/7 . 6.
/ 2- .
:
- , ,
- , ,
-
- ,
:
-
- ., ., .
-
-
- , ....
+37368013888 www.movers-auto.md ...
PHP/Drupal Web Developer   new
23
We are seeking skilled PHP/Drupal developers of both senior and junior levels.

This is a full time position, based in our Chisinau office.

About Atomate

Atomate is a software development company focused on web, desktop and mobile platforms. We plan, design and develop user friendly and efficient software for high profile clients throughout the world. We are based in London, UK with an additional development office in Eastern Europe, Moldova.

Your Responsibilities:

You will build robust web applications using Open Source technologies, such as PHP, MySQL, any framework experience is a plus (Codeigniter, Symfony)
You will develop systems based on various CMS (Drupal 6/7, Expres....
irina.cojocaru@... http://atomate.net/ ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


SimPals
Hosted by GLOBNET
JobList.md .
: Phone: 888-002, 069017132. E-mail: info@joblist.md